བོད་ལྗོངས།
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གསར་གཏོད་ཚོད་ལྟ་དང་བརྩམས་ཆོས་འགྲན་བསྡུར་ཆེ་མོ(བོད་ལྗོངས་འགྲན་ཁུལ)སྐབས་བདུན་པ་འགོ་ཚུགས་པ།

    ཉེ་ཆར། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གསར་གཏོད་ཚོད་ལྟ་དང་བརྩམས་ཆོས་འགྲན་བསྡུར་ཆེ་མོ(བོད་ལྗོངས་འགྲན་ཁུལ)སྐབས་བདུན་པ་བོད་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཚན་རིག་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། “འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སློབ་གསོ”དང་། “རིག་ནུས་ཚོད་འཛིན”“སྐྱེ་དངོས་ཁོར་ཡུག”“རླུང་ནུས་བེད་སྤྱོད”སོགས་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གསར་གཏོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད་རང་ལྗོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་གནས་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་བདམས་ཐོན་པ་184ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསར་རྩོམ་བརྩམས་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཚོད་ལྟར་བརྟེན་ནས་འགྲན་བསྡུར་འཁྲུག་པོ་ཞིག་བྱས་པ་རེད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001398928501