གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
  • ༄༅།། བོད་ རབ་ བྱུང་ བཅུ་ བདུན་ པ་ ཤིང་ ལུག་ ལོའི་ ཚེས་ ཐོ་ ཀུན་ གསལ་ མེ་ ལོང་།

 
2016-01-12        གསར་འགྱུར་འབྱུང་ཁུངས། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ།        འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

    དེ་རིང་ནི་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༡༢ཉིན་དང་བོད་ཤིང་ལུག་ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༣ཉིན། རེས་གཟའ་མིག་དམར། ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཟླ་སྐར་ཆུ་སྨད། འབྱུང་འཕྲོད་ས་མེ། འཕྲོད་ཆེན་ཡིད། སྦྱོར་བ་དགའ་བ། བུམ་སྟོང་ཤར། ཧལ་ཁྱི་ནུབ་སྟོད། རྟེན་འབྲེལ་སྲེད། བུ་ཆུང་སྒོ་འདོན་སྤང་། ཉི་ཕྱེད་སྔ་ཆར་བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས།

མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011100001349977151