གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
  • ༄༅།། བོད་ རབ་ བྱུང་ བཅུ་ བདུན་ པ་ ཤིང་ ལུག་ ལོའི་ ཚེས་ ཐོ་ ཀུན་ གསལ་ མེ་ ལོང་།

 
2016-01-20        གསར་འགྱུར་འབྱུང་ཁུངས། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ།        འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

    དེ་རིང་ནི་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་༡ཚེས་༢༠ཉིན་དང་བོད་ཤིང་ལུག་ལོའི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༡ཉིན། རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ཚེས་ཆ་ཞན། ཟླ་སྐར་སྨིན་དྲུག འབྱུང་འཕྲོད་མེ་ཆུ། འཕྲོད་ཆེན་གྲུབ། སྦྱོར་བ་དགེ། བུམ་སྟོང་ཤར། ཧལ་ཁྱི་ནུབ་སྟོད། རྟེན་འབྲེལ་མ་རིག མགྲོན་གཉེར་སྤང་། གྲང་བའི་ངར་རྒྱས། བུ་ཡུག་འཚུབ། གཤོག་ཟུར་ཞག་༦ཟིན་རིང་རླུང་དང་ཁ་ཆར་བྱུང་ན་དབྱར་སྨད་ཞོད་ཆེ། བོད་ཚེས་༡༢ཆད། ཉི་ཤར་ཕྱི་ཆར་བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས།

མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011100001350232921