བོད་ལྗོངས།
ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གད་སྙིགས་དབོར་འདྲེན་རླངས་འཁོར་གསར་པ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་པ།

    མིག་སྔར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས“དགུང་སྔོན་ས་གཙང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད། མཛེས་པའི་ཆབ་མདོ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད”ཅེས་པའི་གད་སྙིགས་དབོར་འདྲེན་རླངས་འཁོར་གསར་པ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གད་སྙིགས་དབོར་འདྲེན་རླངས་འཁོར་གསར་པ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ངང་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་རྫོང(ཆུས)11གི་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་ནས། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྣམ་པ་མཛེས་སུ་གཏོང་བ་དང་གྲོང་མིའི་འཚོ་བའི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་ཆེད་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་བཏིང་ཡོད་པ་རེད།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001391453521