བོད་ལྗོངས།
ཉིང་ཁྲིར་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁྱུ་ཚོགས་འཕུར་ལྡིང་གར་ལ་རྩེན།

    འདི་ནི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་བར་སྣང་དུ་འཕུར་ལྡིང་གར་ལ་རྩེན་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཡིན་པ།

    དགུན་དུས་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཁྱུ་ཚོགས་བསྒྲིགས་ནས་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དགུན་སྒྲོལ་བྱེད་པར་སླེབས་པ་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་དེའི་ངོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁ་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་དགའ་ཚལ་ལྟར་དུ་གྱུར་ཡོད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001397321991