༄༅།། ད་ ངས་ ས་ ་ ས་ ང་ ར་ ང་ ན་ ས་ གསང་ ན་ ད་ ད་ ་ ཚང་ ཉམས་ ག་ ད་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2012-10-23

    ་ཆར་གསར་འད་པར་འལ་ད་་ཚན་ནས་ས་གས་ང་བར་གགས་ན།  ག་གནས་ལ་བཞག་ལ་ང་བ་ཏན་ག་ད་པ་དང་གནའ་་བ་ན་ཉམས་ག་ས་་གནའ་་ག་དས་ལ་་མང་ང་་གན་གས་་མད་གནས་པ་ད་ད་ད་ངས་ས་་ས་ང་ར་ང་ན་ས་གསང་ན་ད་ད་་ཚང་ཉམས་ག་ད་པ་ལས་ན་ལ་བ་ད།

    ས་གས་ང་བར་གགས་ན།  གསང་ན་ད་ད་་ཚང་་ད་བད་ནང་བན་་ད་གས་པ་ད་བ་བས་གན་་ང་ཁ་པ་ས་ན་བ་ས་་་བན་ས་རབ་ང་་མག་ས་་་1433ར་ག་བཏབ་པ་དང་་་ད་བད་ནང་བན་་ད་གས་པ་གསང་གས་ལ་་གག་་གལ་ལ་གལ་ན་ག་དང་ས་གས་་་ག་ལ་ལ་་་ཚང་གས་ཅན་ག་ན།  ས་རབས་ང་མ་་རབས་80པར་གསང་ན་ད་ད་་ཚང་་ད་གང་་ག་མཆན་བ་པ་བད་ཉམས་ག་ས་པ་དང་འལ་་་ཡང་་བ་དང་2007ར་གསང་ན་ད་ད་་ཚང་་་རང་ང་ངས་མ་པ་ག་དས་ང་བ་ཚན་པ་ནང་བག་པ་ད།

    ་ད་ས་པར་གགས་ན།  ་མང་ང་ཉམས་ག་མ་ང་བ་ན་ས་ས་རབས་5ཉར་ཚགས་ས་པ་ད་གས་པ་གསང་གས་ལ་་གག་་གལ་ལ་གལ་ན་དང་ས་གས་་་ག་ལ་ལ་་གས་ཅན་་ཚང་ར་ག་ར་ཀ་གང་གས་ཆག་དང་།  འས་ག་པ་།  ་ས་་ང་ལ་་ཁང་པར་་འག་བས་པ་གས་་བ་འཇགས་ད་པ་གནད་ན་འ་ན་་གས་ག་པ་དང་་ཤག་དང་་བན་ང་ཁང་ཡང་འལ་་ཉམས་ག་ད་དས་་ད།  ག་པ་གནད་ན་ར་དགས་ནས་འ་་་ས་ང་ར་ང་ན་ས་གསང་ན་ད་ད་་ཚང་དན་་་དམ་་ན་ན་ཁང་ས་དན་་་དམ་ལས་ན་ལ་གས་ན་ག་པ་དང་གསར་གད་ད་པ་ད་ང་ན་ས་འལ་ད་་ཚན་ནས་མ་དལ་རག་ཐབས་ས་་དན་་་ཤག་ཉམས་ག་ད་པ་ལས་་ར་ན་མ་དལ་ར་་250ག་ཙམ་བཏང་བ་མ་ཟད་་་འ་་ཉམས་ག་མ་ངས་ནང་བག་ང་།  ག་ར་མ་ངས་་ལག་བར་ད་བན་ད་པ་དང་ཉམས་ག་ས་ས་ད་འན་པ་16་་ཤག་གནད་ན་ཐག་གད་བ་་ན་པ་ད།  དན་་་དམ་་ན་ན་ཁང་ས་ད་ང་མ་དལ་ར་་15བན་ན་ར་ཐག་ས་་དན་་་ཤག་བན་ས་དན་ར་འད་ཁང་གསར་ན་ས་ནས་ད་འན་པ་དཀའ་གནད་དས་ལ་་ན་པ་ས་དན་་ད་འན་པ་ལ་གས་ས་གས་་་མས་ར་བས་་་ན་ནས་་མན་་དན་་བན་ད་་ང་བན་པ་ང་ག་འང་བ་་ན་པ་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།