༄༅།། ད་ ངས་ ་ ་ གས་ ག་ ་ ས་ ད་ ས་ པར་ ཞབས་ ་ ་ དམ་ ་ ལས་ ན་ གས་ འ་ ་ སར་ འགས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-05-06

    ་5ས་3ན་་་ར་ངས་ངས་་་གས་ག་་ས་ད་ས་པར་ཞབས་་་དམ་་ལས་ན་གས་འ་་སར་འགས་ང་།རང་ང་ངས་ད་ས་་་་གན་པ་བད་ནམས་ག་འན་གས་འར་བས་པ་དང་འལ་གང་བཤད་ང་གནང་བ་ད།

    གས་འ་ག་ས་ད་ས་པ་ཞབས་་་དམ་་ལས་ན་ལ་ན་ངས་ནས་གས་ན་བབ་་ཞབས་་་དམ་ཐད་་གས་ཕན་ལམ་ལ་འགས་པ་དང་།འས་ཚང་་གང་་ས་ང་ས་ཏང་་ས་གས་ལས་ན་་ག་་ད་གས་ལག་བར་གང་ཟབ་ས་ནས་ས་གས་བ་ངས་་་མན་བན་ང་ལ་ང་ང་ཏན་ག་ད་་ཐད་ན་ང་ཧ་ཅང་གལ་ན་ན་ད།རང་ང་ངས་ཏང་ད་དང་ད་གང་ས་ས་ད་ས་པར་ཞབས་་་དམ་ལས་ན་ལ་ཚད་མ་མང་ན་གནང་་ད།་གག་ག་ཙམ་ང་ས་ད་ས་པར་ཞབས་་་དམ་་ལས་ན་གང་ཟབ་ལ་བ་བད་གང་ག་་གསལ་གས་དང་།ཉམས་ང་གག་འག་བ་པ་གས་ང་ནས་བ་འས་མན་གསལ་ད་་བ་པ་ས་འན་ས་ད་པ་ད།

    གས་འ་ག་རང་ང་ངས་ཏང་ད་དང་ད་གང་་བད་ག་ར་ས་ད་ས་པར་ཞབས་་་དམ་་ལས་ན་ལ་གས་ན་ཏན་ག་བབ་ནས་གས་ཕན་་་དམ་ལམ་ལ་འགས་པ་དང་འས་ཚང་་བཏང་་དགས་ཚད་ལས་འགན་ཁ་གསལ་དང་།ད་ས་་་ན་ང་་ད་པ།ད་ཐབས་དང་ད་ངས་ལ་་ང་།ཕན་འས་ན་ར་ང་ན་བཅས་ད་དས་པ་ང་་བན་ད་པ་ད།

    གས་འ་ག་་བ་་་ས་ན་ང་ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་བས་བ་གས་པ་གས་འ་ངས་དང་་ད་་འས་་གས་པ་ས་བ་ནང་གས་བས་གནང་བ་གལ་་གང་བཤད་་དངས་ན་བ་ང་ལག་བར་ནན་ཏན་ས་ནས་ས་ད་ས་པར་ཞབས་་་དམ་་ལས་ན་ལ་གས་ན་བབ་་རང་ངས་་ས་གས་བ་ངས་ན་མད་བན་ང་དང་།ན་ང་བན་ང་།ན་ངས་བན་ང་བཅས་ང་ར་གས་ས་གསར་པ་འལ་དས་ས་ནན་བཤད་ས་ད་པ་ད།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

010020070840000000000000011100001323619341