༄༅།། མ་ ་ བ་ མཁར་ ལ་ བན་ ནས་ ལ་ ་ མས་ ལ་ ར་ ་ ང་ ང་ བ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-05-13

    ད་་མཁར་ལ་་བ་མ་་བ་མཁར་་གཤམ་ག་ནས་ཡར་བད་ས་ལམ་་ལས་ལ་བན་པ་ད་གས་ད་ད་ས་ལག་ནང་་ན་ན་དས་་ས་ར་ད་པ་དང་ས་པ་ན་གན་ས་་ད་ནས་ལམ་ར་་བད་པ་ནས་མ་འར་འམ་དལ་དལ་ག་མན་པ་གསར་འད་པས་མང་ང་།

    ་ཁ་ས་ལ་་གང་ང་་འག་ང་ལ་ན་ང་ང་་ལ་་དབང་ག་ས་ང་་ང་ར་མ་ངས་110དང་་ངས་550ཙམ་ད།ང་ལས་ད་པར་འ་མཁན་ད་་ངས་ལ་ར་ལས་ཀ་ད་པར་འ་་ད་ས་བཤད།

    འ་་་59ལ་བས་པ་དབང་ག་་་རགས་་་དན་ན།་འར་ང་ལ་གལ་མཁན་ད་གས་དག་ང་དབང་ག་དང་འ་བར་་འམ་་ན་ང་ང་་ནས་ང་བ་ག་ད།ང་ས་ལ་་མང་ས་་གས་ནས་་ན་་དམན་པ་ང་་འག་ས་བཤད།

    མ་་བ་མཁར་་གཤམ་ག་ནས་་150ཙམ་་ན་འག་དས་་དས་གནས་དཀའ་ངལ་འད་ས་ན་པར་བན་ལ་ར་བས་་་བ་ང་ངང་ས་དར་ང་།དབང་ག་ས་་གག་ང་་་བཏང་བ་ལས་ར་ག་ང་དང་བས་་་གག་དང་་ང་ཙམ་འབབ་་འག་ས་བཤད།

    ད་ང་ད་གང་ས་་ད་པ་ལ་ར་གས་ག་ཁང་པ་བབ་ནས་ང་་དང་ན་ན་དས་་བང་་བག་ང་།ང་བདག་བ་ས་ས་་་ལ་ར་བ་མང་བ་ས་་ང་དལ་བས་་འལ་བས་ང་ས་འར་མ་འན་་ད།ཆ་མས་ས་ན་་བ་ར་ར་ག་ང་ཙམ་རག་་འག་ས་བཤད།

    འ་་་70ལ་བས་པ་ན་་་ས་ལ་མས་ང་་བངས་ནས་་་ག་ང་ང་།ང་ས“ན་གག་ནང་ར་40ནས་50བར་ང་་འག”ས་བཤད།

    ད་ང་ལ་་ས་རང་སར་པར་བབ་ནས་ད་བས་ལ་ར་བ་འགས་པར་ཆས་ར་ད་ནའང་་ནས་བས་་ན་་ད།

    མ་་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001323776681