༄༅།། ང་ འག་ པ་ ཁ་ འལ་ ་ ་ ང་ བ ་ ་ ང་ ལགས
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-05-13

    —— ད་་བས་ང་གས་གས་ན་པ་ན་བ་བ་ས་་་44་དཀའ་གས་་བ་ན་བས་ལམ་།

    ་གང་ང་ནག་ང་ད་་དཀར་བ་ན་བ་བ་ས་ན་ར་ད་ངས་གས་་ས་ལ་་་ང་་ང་་དབར་་འ་ལམ་ག་ཕར་འ་ར་ང་ས་གས་གས་ལ་ན་བས་ད་པར་བད་ནས་ད་བར་་44ང་ང་།ན་་དར་ལ་བབས་པ་གན་་ག་ནས་ཡ་ང་གས་་་དཀར་ར་ར་པ་བས་ང་ག་་ར།

    ན་བ་བ་ས་་ད་ཆ་བ་ས་ང་ཤང་་ད་བས་གས་གས་ན་པ་ག་ན་པ་དང་ང་་62ལ་བས་ང་གས་གས་ན་པ་ས་ནས་་44ང་ད།་མང་ང་ང་་གས་་གག་་་ན་མ་་ན་ང་།་ནང་ཉན་བག་་ད་དང་།ན་ཁབ།ས་ད་་ཆས།ན་ས་བཅས་གས་ད།ན་མ་་ང་་ར་་ན་པས་གས་ས་བ་བ་ད་་ད།་་མ་བན་འདས་པ་དང་ན་མ་་མཐའ་ཆགས་རལ་བ་་་བདག་་དང་འ་བར་དཀའ་བ་ངས་་ད་པ་ར་ང་།

    བ་ས་ང་ཤང་་ཡར་ང་གཙང་་དས་ད་ང་ལ་་གནས་པ་དང་ང་ལས་ག་ར་ད་་ད་ད།ན་ང་ད་ཚང་ཚང་མས་གས་གས་ག་ཚགས་ད་་ད།གསར་འད་པས་ག་མ་ང་་་མ་མ་་ན་བ་བ་ས་མང་བས་ང་ས་ན་མ་ནང་ནས་འ་ད་ན་ལ་་ཁ་ཤས་བན་་ག་་ནང་་བལ་ནས་་མར་བ་གས་ལ་ན་མ་ཆད་པར་བར་དས་པ་མངགས་་ཟབ་་ད་བན་འགང་ས་་མར་ད་མ་་བ་གས་ས་འག་ག་ག་མ་མང་་བཟས་པས་ད་པ་ནང་མགས་ལ་ཆགས་འག་ས་བཤད།་མས་ན་ལག་་ངས་་ན་བ་བ་ས་་ལག་ནས་འས་ནས་་དགའ་ར་ན་ས་གས་་“་་ང་ལགས”ས་བཤད།

    གས་གས་་ན་མང་ནད་་ར་ང་བས་ན་བ་བ་ས་ས་ང་བ་ནད་དང་།ད་པ་ནད།ད་པ་ངས་པ་གས་ན་མང་་ནད་་དག་ང་ས་་བས་བ་པ་དང་།ད་ཆ་འག་ག་དཀར་་གད་གས་མང་བ་དང་འལ་ཆས་ས་བ་བ་ས་ས་་མ་མང་་ན་པས་་ར་ག་ས་ཟས་་ན་་ད།“ནད་ག་གསར་པ”་དག་ཐད་ང་ལའང་ཁ་གཏད་གག་ཐབས་ད་ས་ད་་འག

    ར་ག་་་ར་་ར་་ན་པས་རང་ད་ཁག་ཙམ་ང་ཡང་ན་བས་ཡག་་་་་ང་་མས་ནང་ན་་བཅངས་བན་ད།མཚན་་ང་འག་པ་མ་་གས་གས་་ར་་ན་བས་ན་བ་བ་ས་ས་་མ་་ཙམ་ཡང་ད་པར་ན་བས་ད་པར་ངས་མང་འ་ང་ད།ངས་ག་དབང་མ་་འ་གཡག་གག་ས་ས་ད་ཟས་ནས་་ལ་ཁད་་ར།་ངས་མཚམས་་འ་གཡག་་ནད་ག་ག་་ན་པས་་དབང་ས“་་ང་ལགས་མ་འད་རང་འད་འལ”ཆམ་པ་ག་པ་ན་བ་བ་ས་ས་ན་མ་འར་ནས་་དབང་་མ་་ར་་བད།ས་ག་་ན་བས་བ་པས་འ་གཡག་ག་ན་ལས་མཐར།

    ་མང་ང་ན་བ་བ་ས་ས་གས་གས་་ཙམ་ལ་ན་བས་ས་པ་མ་ས་ལ་ང་འག་མང་གས་ལ་དཔལ་འར་་ང་ན་་ཙམ་གསབ་ན་་བས་ས་་བ།་ར་ས་ན་བས་ས་ཆ་་ག་མང་གས་ས་ང་ལ་མངར་ལ་ན་པ་ཆང་ལ་བ་དང་ཁ་བཏགས་གགས་ནས་གས་་་་་ད།ང་འག་མང་གས་་ཁས་ན་བ་པ་་ན་བ་བ་ས་་ས་ནས་བད་ན་དགའ་ང་་བ་བ་ག་ན་པས་་ད་ང་ས་ལང་འ་་་ལ་་གས་ས་་ལ་ད།

    བཟའ་་ན་ལགས་ས་་ར་་་ས་ན་ག་པ་ར་ང་བས་ག་་གང་བན་་དན་ས་ག་ལ་ན་བ་བ་ས་ར་ང་ག་ནང་བད་་ན་བས་ད་པར་བད་བས་ར་ང་ཁ་ར་ནས་་ནང་ངས།བས་་ས་གནམ་གས་ང་ངར་་བས་ང་་ས་ངས་ན་པ་ཆགས་པ་ཁར་ར་ང་ས་ས་་མནན།བག་དད་ས་པས་ང་་པགས་པར་་བས་པ་དང་བ་ས་ཆགས་པ་ས།ནད་ག་ང་ག་མ་ཐག་ག་ག་ང་་འ་གཡག་གག་་ད་པ་ངས་པ་དང་འག་པས་ང་གདན་འན་པར་ང་བས་ང་ས་་མ་ད་པར་ར་་ན་བས་ད་པར་བད་ང་ས་བཤད།

    མ་་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001323776991