༄༅།། ད་ ངས་ ང་ འག་ ང་ ས་ ང་ འག་ ཚན་ ལ་ གཤམ་ ལ་ ་ ད་ ་ ལ་ བ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-05-31

    ས་གས་ང་བར་གགས་ན།   རང་ང་ངས་ང་འག་་བ་ས་གས་ས་ག་ཚགས་ལག་ལ་ག་ང་དང་་འ་གས་་ཞབས་་ལ་ནས་ན་ད་ལག་ན་ནང་ང་འག་མང་གས་ལ་འད་པ་ལག་ལ་་གནད་ན་ས་གནས་ས་ག་་འལ་བཤད་བབ་པ་དང་།  རང་ང་ངས་ང་ལས་ལག་ལ་བ་གདལ་ཞབས་་་གནས་ས་ང་ལས་ཚད་ན་ཅན་ན་ད་་ག་ང་དང་་འ་གས་་ཞབས་་ད་་ལ་བ་ད།ས་གས་ང་བར་གགས་ན།  ད་ས་རང་ང་ངས་ང་འག་ང་ས་ང་འག་ཚན་ལ་གཤམ་ལ་ད་ང་ས་ད་ན་6དང་།   གས་ན་མ་10 ་ཚལ་་ན་ག་ཆག་500 ད་བ་་གས་1000 ཚན་ག་བ་གདལ་་ལ་བགས་འལ་ས་་1བཅས་ད་པ་དང་།   ར་་4་བ་ས་་ན་ང་་ལ་ག་ད་ད།   ་ན་ངས་ཚན་ལ་ང་ས་ང“ཚན་ལ་ཡར་ན་ལ་བན་ནས་ང་རབས་ང་ལས་འལ་ས་གང་བ”ས་པ་བད་་ག་ར་ས་ནས་ད་་ད་པ་ལག་ལ་ག་ང་ད་པ་དང་ང་འག་ལས་ན་ད་ད་ང་་མན་གསལ་ད་པ་གནད་ན་ཐག་གད་ར་ཐག་ས་ནས་ང་འག་པར་འབབ་འཕར་ང་ར་ལ་འད་གང་བ་དང་།ང་འག་པ་ཚན་ལ་དང་ག་གནས་་ང་ཚད་མ་་གང་བ།  ང་རབས་ང་འག་ལས་འལ་ས་ལ་ལ་འད་གང་བ་བཅས་་ད་ཚན་ལ་་འགས་ར་ས་པ་ད།

 མ་་འང་ངས།    ང་་ད་་གསར་འར་་གས།   

010020070840000000000000011100001324221321