བོད་ལྗོངས།
ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་ལ་འབབ་འཕར་མྱུར་པོ་བྱུང་བ།

    འདི་ནི་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་གཟི་ཕུག་ཤང་འབྲིའི་དཀར་ཆུའི་ཐོན་རྫས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ལས་མིས་ཁྱད་ལྡན་དཀར་ཆུའི་ཐོན་རྫས་ལས་སྣོན་བྱེད་བཞིན་པ།

    ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། རང་ལྗོངས་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་ཡུལ་དེ་གའི་ལེགས་ལྡན་ཐོན་རྫས་དང་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཞིང་འབྲོག་པ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ཞུགས་པར་བརྟེན་ཆེད་ལས་གྲོང་ཚོ་དང་ཆེད་ལས་དུད་ཚང་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྐུལ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་དང་། རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཐོན་ལས་ཁུལ་དང་ཐོན་ལས་ཚོགས་པ་ཆགས་པ། ཞིང་འབྲོག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་དང་གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བར་སྐུལ་ཁྲིད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་ཡོད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001397605831