༄༅།། ན་ ན་ ་ ད་ གས་ ག་ ག་ ན་ པ་ གས་ འན།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-06-14

    ཡར་ང་གཙང་འམ་ནས་ར་ང་བ་འ་བ་ཕ་ང་ན་་ག་བསམ་ཡས་ང་ལ་་་བ་ལམ་མར་ད་མངགས་བཞག་ལ་་ང་་བསམ་ཡས་་་ས་རགས་བས་ག་བས་འག

    ཕ་ང་ན་་ནས་ཕར་མ་པ་ཁ་ཤས་བད་་གསར་་བབ་པ་ག་་ས་ན་་ཁང་པ་ན་་ག་ད་པ་དང་།ན་བས་ཁང་དང་ད་ཟས་ཁང་་་འམ་གས་གག་་འལ་ང་།་་བཅར་འ་་ལ་ན་ན་་མ་ད།

    ན་ན་ད་་་ན་42ན་པ་དང་མ་་བཟའ་་3ད།ད་གས་ག་ག་་ན་བས་ཁང་་2009་་6ས་12ན་་་བ་དང་།་འད་ན་་ང་ནའང་ད་གས་ག་ག་ན་པ་ད་པ་བད་མ་ར་ང་བས།ན་ན་ས་ད་ག་ད་ལ་1988་བར་ར་ན་ས།

    ད་གས་ག་ག་དང་ག་ང་བས།ན་ན་བསམ་ཡས་གག་ལག་ཁང་་་པ་ག་ན་ང་།ད་ངས་ད་གས་ག་ག་བ་(ད་་ད་ངས་ད་གས་ག་ག་བ་ང)ར་གས་བ་མ་ས་ནས་་བ་ང་བ་ང་ས།

    “1991ར་བ་་ན་ས་དན་པར་ག་ནས་དན་པ་ན་བས་ཁང་ག་བགས་པ་ན”ས་བཤད།ན་བས་ཁང་ན་་ད་ནའང་།་པ་དང་མང་གས་ནད་པར་བས་བ་བན་པ་མ་ཟད།ན་ན་རང་ད་ལའང་ང་བར་་་བས་ག་བ་པར་ར།ད་ཙམ་ག་ལ་ར་ཡང་་5འདས་ནས་1996ར་བས་ང་།ན་ན་་་་ག་མཚམས་ན་་ག་བད་པ་།་ར་ན་ན“་སར”བབས་པ་མ་ཟད།ག་འན་དབང་་དང་མཉམ་་བ་ད་་མ་ཚང་ག་ང་བངས།

    “ད་གས་ཕན་ན་བ་ང་ཟབ་ང་།ལག་ང་་མ་གས་བངས་པ་ན” དང་ག་མ་གས་ང་ལ་ར་ལ་ར་ན་ད་བས།ན་ན་ས་དགས་ང་གང་བན་“་ས་དལ་གས་ནས་ར་500ཡང་ད”ས་བཤད།འ་བ་་བས་ན་ན་ས་རང་ད་་ད་་ན་བས་ལག་ལ་ལ་་ང་ད་ང་ད་པར།བས་་དལ་ངས་་གནས་ལས་་ར་ཐར་་་མ་་ཚང་མ་་བ་་ས་ད།

    གས་་ས་ནས་དལ་གཡར་བ་དང་གན་་དང་གན་་བཟའ་་བཙལ་ནས་དལ་གཡར་བ་ད།་་འབད་ད་རང་བ་ག་མ་ན།ན་ན་ལ་མས་གས་ད་ལ་་ས་ང་ན།“་མང་ང་ཁང་གར་བར་ར་88000གཡར་ང་།ངས་ཀ་་་བ་ས་པ་ག་ད”ས་བཤད།

    ར་ག་ག་དང་འལ་བ་ལས་གས་མ་གར་ཡང་།བས་་ན་ན་ས་ད་གས་ག་ག་་ན་པ་ད་པ་གས་འན་ར་ད།1999ར་ན་པ་དཀའ་བ་པ་ལག་ར་་ག་ཚད་ན།ན་ན་རང་ད་ས་ག་ག་ཐད་འབད་བན་ན་་ས་པས།་ར་་ཕངས་ས་པ་ག་་མ་བན་ད།་བས་ང་རང་ད་་ད་གས་ག་ག་ཐད་་ས་་ཡག་་ད།བསམ་ལ་ར་བན་ནས་ན་ང་ད་གས་ག་ག་ལ་བ་ང་མཐའ་འངས་ས་པ་ན་ས་བཤད།

    2003་་ཏང་་ཌ་ན་བ་ག་པ་འགས་ས་་་ར་ད་ངས་་ས་ཆ་ཁག་་ང་ག་ག་བད་འགས་ན་ཚ་ཚ་ར་ར་ངང་ད་པ་་བས་མང་ས།ན་ན་ས་ར་ཡང་གས་གང་ངས་འར་ག་ས་ནས་ལ་འན་ལས་ཀ་གར་ང་།ཤར་་བ་ང་ན་་བད་ནས་འགས་ན་ལ་གས་པར་བན་ན་ན་ལ་ང་འབབ་་ང་བ་ག་རགངས་འར་གང་ར་མ་གང་བས་ན་ན་ས་ར་བན་རང་ད་་གས་འན་མཐའ་འངས་ད་པ་།ཁ་་ར་ཁང་《ག་ག་ད་བ》གས་ག་ག་ད་བ་བཞག་ད་ང་།མ་པ་ང་མ་ཐག་ཁ་་ནས་་་ད།“ངས་འར་ས་ང་གང་བ་ད།ན་པ་་ས་ང་ད་བ་པ་ག་ན” ན་ན་ས་ད་གས་ག་ག་་ན་པ་ད་པ་གས་འན་ཐད་ན་ས་་དད་འན་དང་ག་བད་ག་འཆང་བན་འག

    ད་གས་ག་ག་ན་པ་ད་པ་གས་འན་མས་ལ་བཅངས་ནས།2009ར་ན་ན་ས་ལ་འན་ད་མཚམས་ར་་མཐར་རང་ད་ལ་དབང་བ་ན་བས་ཁང་གར་བ་ད།“བ་ང་ད་བས་ངས་མས་པ་འན་ལས་མག་་་ད་གས་ག་ག་མཁས་དབང་གས་ཅན་དས་་བན་ང་།འ་་ང་་ག་ག་ང་མཁན་བ་མ་དག་་བད་ནམས་ད།ད་ཆ་་གས་ཡར་ས་ང་བ་དང་བན་ནས་འ་བར་ཡང་དཀའ་ངལ་ད།འ་་ང་་མང་གས་་བད་ནམས་ད” གས་འན་མན་འར་ང་བ་ར་ང་བས།ན་ན་ས་ས་བས་ཡར་ས་ལས་རང་ད་ལ་་བས་ང་ས་ར་ང་ཟབ་་་ནས་བཤད།

    མ་གས་གས་བས་ལས་གས་བར་བ་ནས་ན་བས་ཁང་བགས་པ་བར་ད་ཙམ་ག་ལ་་13འདས་ན།ན་ན་ས་ར་ཡང“ལས་ཀ་ང་པ”་བབས་པས་ཧ་ལམ་གས་འན་བ་པ་འ་ནའང་།ང་ས“འད་་ད་ང་མས་ད”ས་བད།ང་ས་ད་ཆ་ག་མ་དང་མས་་གས“ཟས་ད་ཐལ་གས་པ་ནད”ང་ན་མང་ན་པ་་ན་ཆད་་ན་མང་ནད་དང་་འ།རང་ད་ས་འབད་བན་ས་ནས་་ཐད་བ་འག་ད་འད་ད་ས་བད་ང་།

    “ཟ་ཁང་ག་གར་བར་་མ་ཚལ་དས་པ་དང་།ན་བས་ཁང་ག་གར་ན་ག་བས་་ལག་ལ་ལ་ང་ག་དས” ན་ན་ས་ད་བལ་ད་བ་ར་་ད་ང་།གས་འན་འ་འ་ད།རང་ད་་འབད་བན་ལ་བན་ནས་ད་གས་ག་ག་་འལ་ས་ཐད་ས་པ་ན་་འན་་བསམ་ལ་ད་ས་བཤད།

    ད་ཆ་རང་ང་ངས་་ད་གས་ག་ག་ར་་ག་གང་བ་ང་གས་འ་ད་པ་ན་ན་ས་གས་་ཐབས་བ་ས་ང་ངང་་ནང་གས་ས་ད།མ་་ད་མ་《ག་ག་ད་བ》དང་།《ད་གས་ག་ག་དང་ན་བས་་ས་བ》《ཡར་ང་ག་ག》གས་ང་གས་དང་།་གས།ད་གས་བཅས་ག་ག་ཐད་་ད་བ་དང་ས་བ་ས་ངས་འག

    ག་ར་ན་ན་ས་ད་གས་ག་ག་་དབང་་ར་་མ་ག་ག་འ་བན་འག

    ར་བ་ག་བབ་ས་འབད་བན་ས་་གས་འན་ར་ཡང་བ་པ་་ར་གནས་་བར་ག་ས་པ་ན་པར་མན་་བད་པ་ག་ད།འ་་གསར་འད་པས་ན་ན་ལ་བཅར་འ་ས་ས་བཅར་འ་ན་་ག་ས་པ་ད་ཆ་མ་་ག་ན།

    མ་་འང་ངས། ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

010020070840000000000000011100001324549051