བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས“ལྷ་ས་ནས་ལན་ཀྲོའུ་བརྒྱུད་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་བར་གྱི”མཁའ་ལམ་གསར་པ་ཤར་གཏོང་བྱས་པ།

    ཚེས་25ཉིན། བོད་ལྗོངས་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་མཁའ་ལམ་གསར་པ་སྟེ། “ལྷ་ས་ནས་ལན་ཀྲོའུ་བརྒྱུད་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་བར་གྱི”མཁའ་ལམ་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། ལན་ཀྲོའུ་དང་གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་ས་གནས་གཉིས་ཀྱི་གནམ་ཐང་གིས་གནམ་གྲུ་གཏོང་ཐེངས་དང་པོའི་མཛད་སྒོ་སོ་སོར་འཚོགས་པ་རེད། དེ་ནི་འདི་ལོ་ལས་འགོ་བསྐྱར་འཛུགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོ་དང་ཞིང་ཆེན་སྒྲོལ་བའི་ཡུལ་སྐོར་སླར་གསོ་བྱས་ཚུན། གཟི་རྩ་སྡེ་དགུའི་ཧོང་ལུང་གནམ་ཐང་གི་གསར་དུ་ཤར་གཏོང་བྱས་པའི་མཁའ་ལམ་ཐོག་མ་དེ་རེད་ལ། 2003ལོར་གནམ་གྲུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཚུན་ལམ་ཐིག་ཡར་མར་གཉིས་ཀ་བོད་དང་སྦྲེལ་བའི་མཁའ་ལམ་ཐོག་མ་དེ་ཡང་རེད།

    ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་མཁའ་ལམ་གསར་པ་དེས། ལྷ་ས་དང་། ལན་ཀྲོའུ། གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་བཅས་དབར་ལ་བར་སྣང་གི་འབྲེལ་ཟམ་ཞིག་བསྐྲུན་ནས་ས་གནས་དེ་གསུམ་པོའི་ཡུལ་སྐོར་ཁྲོམ་རར་གསོན་ཤུགས་གསར་པ་བསྣན་ཡོད།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001392457951