བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྲུན་བཞིན་པའི་ཆུ་ཤུཌ་གློག་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཨར་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་མཚམས་སུ་སླེབས་པ།

    ཉེ་དུས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྲུན་བཞིན་པའི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་ཆེ་ཤོས—DGཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གི་ཨར་སྐྲུན་ལས་གྲྭ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་དང་ལྕགས་རིགས་གྲུབ་ཆའི་སྒྲིག་སྦྱོར་ལས་དོན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རིང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་དེའི་འཛུགས་སྐྲུན་པ་1000ལྷག་ཙམ་གྱིས་རང་འགུལ་ངང་ལས་ཡུལ་དུ་བསྡད་པ་དང་མུ་མཐུད་ཨར་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་འདི་ལོའི་ཟླ་5ཚེས་23ཉིན་དུས་བཀག་ལྟར་འཕྲུལ་ཙུའུ་ཐོག་མ་ནས་གློག་གཏོང་བའི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འགན་ལེན་བྱས་པ་རེད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001397630811