བོད་ལྗོངས།
དུས་ཚིགས་དང་པོར་བོད་ལྗོངས་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་འགྲུལ་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚད་མཐོ་བ།

    འདི་ལོའི་ཟླ་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའི་བར། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་བོད་ལྗོངས་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་ཐེངས་12973བཏང་ནས་འགྲུལ་པ་མི་ཐེངས་ཁྲི་128.8དང་དངོས་ཟོག་ཏུན་10705སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་པ་དེ་དུས་མཚུངས་ལས་47.6%དང་། 69% 55%བཅས་སོ་སོར་འཕར་བ་དང་2019ལོའི་དུས་མཚུངས་ལས་15.3%དང་། 5.1% 43.1%བཅས་སོ་སོར་འཕར་ནས་འཕར་ཚད་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་པ་རེད།

(འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།)

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001398639041