༄༅།། ད་ ས་ ལ་ ངས་ ་ ན་ ་ ང་ ར་ དང་ ང་ གབ་ ་ ལ་ ་ ན་ ད་ བ་ ཐང་ བག་ དད་ མན་ འར་ ས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-10-24

    《ད་་འལ་ས་དང་ཡར་ན》ས་པ་བ་ཤ་དཀར་་བ་ནང་ད་ས་ལ་ངས་་ན་་ང་ར་དང་ང་གབ་ལ་་ན་ད་བ་ཐང་བག་དད་མན་འར་ས་པ་དང་འ་ན་ཁ་གསབ་ཚད་ག་མ་བན་མ་་བཏང་བས་ག་ར་ར་་ར་ཆ་མས་ར་300ན་ད་ས་བན་ད།

    བ་ཤ་དཀར་་བ་ནང་ད་ང་པར་་ས་དང་གས་ར་ག་ན་ཧ་ཅང་ང་བ་གང་བགས་ད་གས་ག་ག་དང་ད་ན་ག་ག་དང་།  ར་གར་ན་བས་ཁང་།  དམངས་ད་ད་གས་ག་ག་དང་ད་ན་བཅས་ང་ཤས་ལས་ད།  ག་ར་ད་་་ས་་བར་ས་པ་ངས་ངས་་ང་ར་དང་ང་གབ་ལ་བ་པ་ད་གས་ག་ག་དང་ད་ན་དང་།  ་གས་ན་བས།  ང་གས་ན་བས་བཅས་ང་་འལ་བ་་པ་ན་བས་འད་བན་ཞབས་་མ་ལག་བན་ནས“ང་་ར་འད་བན་ཁང་་ད་པ”དགས་ཚད་མན་འར་ང་ད་ས་འད་ད།

    ང་འག་པ་ན་ད་ན་བས་འ་ན་ཁ་གསབ་ཚད་ག་་1993་ར་་ར་ཆ་མས་ར་5.5ནས་2012་ར་་ར་ཆ་མས་ར་300བར་མ་་ན་ད།

    ་དང་ཆབས་ག་ད་རང་ང་ངས་ད་གང་ས་ད་ན་མ་དལ་ར་་2300བད་ག་ས་ནས་ང་འག་མང་གས་་ནད་ག་་བ་ཁ་གསབ་ན་བས་འགན་བལ་བགས་པ་ད།  2012ར་ན་ས་ང་ནད་ག་པ་ས་པ་1032ལ་ན་པ་་དས་པར་བ་བས་ས་ད།  ག་ར་ད་ས་ན་འག་ད་འན་ག་ག་81བགས་ནས་ངས་ངས་་མས་འག་འཆར་འད་ལག་བར་ས་པ་དང་མས་ནད་གནས་ལ་ན་་དང་་བ་ཚད་འཇལ་མ་ལག་ན་ཆད་ད་པར་འས་་ཚང་་བཏང་བས་་མས་དང་།འས་འལ་གང་ནད།  མ་ནད།  མ་་གས་ན་ནད།  ཏན་་་འདང་བ་ནད།  བ་།  མན་ནད།  བ་་ནད།  ་ངན་ག་མད་གས་འས་ནད་ན་ཚད་དམའ་་གས་ན་བཏང་བ་ད།ཏན་་བ་ཚད་96.56%ན་ནས་ཏན་་་འདང་བ་ནད་ག་་ཆ་ནས་ད་པ་བས་པ་ད།

    གསར་འར་འང་ངས།    ་དམངས་ན་་ཚགས་པར།

010020070840000000000000011100001328259331