༄༅།། ད་ ་ བ་ ང་ 97%ཙམ་ ་ བ་ མར་ ད་ ག་ གས་ ་ ག་ ནས་ བ་ ད་ ད་ ་ ད་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-10-24

    《ད་་འལ་ས་དང་ཡར་ན》ས་པ་བ་ཤ་དཀར་་བ་ནང་2012་་མག་བར་ད་་ད་ག་གས་་ག་ནས་བ་ད་ད་པ་བ་ང་ལ་བ་མ་282914ད་པ་ས་བ་ང་་ད་པ་བ་མ་་འར་96.88%ན་ད་ས་འད་ད་པ་ད།

    ད་་བ་ག་ངས་གགས་ས་ད་་ད་ག་ག་ནས་བ་ད་་་ག་ར་ད་པ་ད་ག་གས་་བ་ད་མ་ལག་བ་ལ་གང་་ད་ང་།བ་ཤ་དཀར་་བ་གར་བང་།  ག་ར་ང་འག་ལ་ངས་དང་ང་ར་དང་ང་ལ་ཁག་གག་་བ་ང་ལ་་ད་ད་ག་གས་་ག་ནས་གག་མངས་ངང་བ་ད་ད་་ད་པ་དང་བ་ཚན་ག་་ད་ག་ག་ནས་བ་ད་ད་་ད།  བ་འང་ས་མཚམས་འང་་ག་དང་ད་ག་ག་ནས་བ་ད་ད་པ་མ་ཟད་ནང་ས་ད་ངས་འན་་བ་འང་་ད་ག་བ་ཚན་ཡང་ད་་ད་པ་ད།  2012་་མག་བར་ད་་ད་ག་གས་་ག་ནས་བ་ད་ད་པ་བ་ང་ལ་བ་མ་282914ད་པ་ས་བ་ང་་བ་མ་་འར་་96.88%བང་བ་དང་།  བ་འང་ལ་བ་མ་177981ད་པ་ས་བ་འང་་བ་མ་་འབར་་90.63%བང་བ།ད་ཆ་ད་ག་གས་་ག་ནས་བ་ད་ད་མཁན་ད་ན་23085ད་པ།མ་ཁག་དང་གས་ཁག་་བ་ར་ད་ག་ད་ན་3700ད་པ་བཅས་ད།

    ས་མངས་ད་་ད་ག་་ཆབ་ད་་འ་བ་ད་ད་ད་་བ་གང་་ད་ང་།  བ་ཤ་དཀར་་བ་ལ་གགས་ན།མ་ཁག་་དམངས་འས་་གས་ན་ག་ས་འཆམ་ང་བ་ས་ད་དང་མས་ལ་དང་ད་་མ་ཁག་་དམངས་ད་གང་དང་་བན་ངས་གགས་་ཚན་ས་བ་བགས་ས་པ་དས་ག་ག་ཆ་དང་་བགས་ཚང་མར་་ད་ག་གས་གས་ད་ད་གང་་ད་པ་ད།  མས་འན་་གག་ད་ང་་གག་ནང་གས་མཁན་ད་གས་ལ་ད་་ད་ག་ག་ནས་ད་ག་བ་གད་ད་་ད་ལ་བཅའ་མས་་ག་ཆའང་ད་ག་ད་ད་གང་་ད་པ་ད།  ག་ར་རང་ང་ངས་ཏང་ད་དང་།  ་དམངས་འས་གས།ད་གང་།  ད་ས་བཅས་གང་ན་ང་་ག་ར་ཁང་དང་།ས་ལ(ང་ར)ཁག་་མ་ར་ས།ང་ཚང་མར་ག་ར་ཁང་བཅས་ཚང་མ་གང་ན་འལ་འལ་ཅན་་འར་བ་དང་ངས་ངས་་་་ག་ར་ག་འ་་6000ག་ཙམ་ན་་ད།ཚན་པ་ཁག་་ཐམ་ཀ་དང་།  ལག་ར།  ་ག  ག་གས།  ག་ག  འ་གམན་གས་བཅས་དང་་བན་ལས་ངས་དང་།  བ་གར།  བ་  ངས་འར་བབས་གས།  གནམ་ཐང་།  ང་ཁང་།  མན་ཁང་།  ཟ་ཁང་།  ས་གར་ཁང་།  ལ་ར་མས་ངས་ལ།  ས་ལ་ཐང་དང་ཁང་།  ད་བ་ཁང་གས་་ང་་དང་མ་གང་དང་འམ་འལ་་ལམ་གས་གས་ཚང་མར་་ད་ག་གས་གས་ད་ད་་ད་པ་ད།

    གཞན་ཡང་བ་ཤ་དཀར་་བ་ནང་ད་་ད་ག་གས་་བསམ་པ་ག་གནས་་ན་ས་་བས་ན་མ་གས་་ང་ང་།ད་་ད་ག་་ས་བ་་ཁ་14དང་ད་ག་་ཚགས་པར་་ཁ་10ད།ད་ངས་་དམངས་ན་བ་ང་འན་ལས་ངས་ལ་ད་ད(ཁམས་ད་ད་པ)་་ཚན་42ད་པ་་ནང་ད་ད་་གསར་འར་གས་བས་འལ་ཚད་བད་ན་ར་ང་བགས་་ད་21དང་ཁམས་ད་་ང་འན་འལ་ཚད་བད་ན་ར་ང་བགས་་ད་18གང་་ད།  ད་ངས་བན་འན་ལས་ངས་ས་ད་ད་ང་ར་བན་འན་བད་་ད་24ང་་ཚན་བན་པ་བཅས་ད་་ད།  2012ར་ད་རང་ང་ངས་ས་པར་ན་ད་ཚད་བ་་431ན་པ་ནང་ད་ག་བ་་ཁ་780ད་ན་ས་ད་ས་འད་ད་པ་ད།

    གསར་འར་འང་ངས། ་དམངས་ན་་ཚགས་པར།

010020070840000000000000011100001328259341