གསར་འགྱུར་ལྟེ་གནས། ནོར་སྲིད་ཁྲིམས་ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་དམངས་འཚོ། ཚན་རྩལ་སློབ་གསོ། རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ། ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།
སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར། དམངས་སྲོལ་ཆོས་ལུཊ། དམིཊ་བསལ་ཆེད་སྒྲིག གནའ་དེང་མི་སྣ། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན། གསོ་རིག་བོད་སྨན།
 
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཁྲི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་བྱས་
༄༅།།བོད་ཀྱིས་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་
༄༅།།2013 ལོའི་ལོ་མཇུག་གོང་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཚང་མ་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱོད་
༄༅།།ད་་ཚན་ག་་གཞག་་འར་བ་ར་འལ་ས་འ་བ།
༄༅།།ད་་བ་ང་97%ཙམ་་བ་མར་ད་ག་གས་་ག་ནས་བ་
༄༅།།ད་ས་ལ་ངས་་ན་་ང་ར་དང་ང་གབ་་ལ་་ན
༄༅།།ས་ང་ང་ས་ད་་བག་བ་གནང་བས་་གས་ང་གས་་ད་ངས་
༄༅།།་ལ་་གས་ས་ད་ག་ད་པ“ཚད་མ་རང་ང”་་་
༄༅།།“་ག”ར་་ན་ན་་་ལ་་གས་“ངས་ང་ད་པ
༄༅།།ད་ངས་་་འགས་ལས་ན་གས་འ་་སར་འགས་པ།
༄༅།།ད་་ས་ལ་དང་་ཚན་ཁག་ས་ད་ངས་་ལ་བགས་བསམ་་ལས་ན་
༄༅།།ད་ས་འགག་་འགས་ན་ད་གས་མགས་་བཏང་ནས་་་
༄༅།།ན་ན་་མངའ་ས་ས་ལ་་བག་བ་གནང་བར་བས་པ།
༄༅།།ད་ངས་་་ད་་དལ་་འར་ག་ད་བ་གས་འ་་སར་འགས་པ།
༄༅།།་ས་ང་ར་ས་《ང་ལ་ང་པ་ང་ང་ལ་ག་》ས་པ་་བ་་་
༄༅།།ད་ས་དགས་ཚད་བ་་ང་བ་ད་པ་ད་ད་ལ་ལ་འར་ག་གང་བ།
༄༅།།་ས་ང་ར་ས་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་ལག་ན་ད་་་་་
༄༅།།་་ས་ང་ང་་གང་བཤད་གལ་ན་་དངས་ན་ན་ངས་ནས་ལག་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་(་)གས་འས་་་ས་ང་ང་ས་
༄༅།།ན་ན་ས་་སར་ང་ར་འཆར་འད་འགས་ན་དང་ལས་གས་ལག་ལ་
༄༅།།ད་ངས་ན་ང་འགས་ན་་བསམ་་་བན་འར་ད་་
༄༅།།ན་ན་ས་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་ཁང་་བག་བ་གནང་བ།
༄༅།།ན་ན་ས་ཧ་སག་་ཐན་་མན་་དང་མཇལ་འམས་གནང་བ།
༄༅།།་དང་ས་ངས་ཏང་ད་ན་་ཚན་ཁག་དང་ངས་་ད་ལ་ར་་
༄༅།།ང་ན་“ཐང་ག་བ་འ་འད”འ་ད་གས་ང་་གས་འ་ངས་
༄༅།།《ད་རང་ང་ངས་་ད་བད་ར་ག་ང་ང་་ལ་་དམ་ད་ཐབས》
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ད་གང་ས་2013་ད་ན་བ་ང་གས་འ
༄༅།།ད་ངས་་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་
༄༅།།ད་་ས་ལ་ཁག་དང་་ཚན་ཁག་ས་ད་ངས་་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་
༄༅།།ད་ངས་་ཏང་་མང་གས་ལམ་གས་་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་་གང
༄༅།།ད་ངས་་ལས་ད་མང་གས་ས་བ་ག་དང་ལག་ན་ད་ར་ས་བར་
༄༅།།ན་ན་ས་གག་ལག་ཁང་ཐང་ན་་ལ་ར་དང་བན་ང་ལས་ན་ལ་
༄༅།།ན་ན་་དང་་བཟང་ལ་མཚན་ས་ང་ཞ་ང་བཅས་པ་དང་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་བན་ང་ང་ང་བད་འམས་ས་གས་འ་འགས་
༄༅།།ད་ངས་ག་ཆས་ན་ག་དང་ས་འགས་ལ་ལ་་ལ་དང་བན་ང་ང་
༄༅།།ན་ན་ས་གས་ར་བག་བ་གནང་བ།
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ས་ངས(ང་དང)ཐད་གགས་་ཚན་་འགན་
༄༅།།ན་ན་ས་་ད་་དང་། ལ་ཁབ་ས་ཆ་ན་ངས་།
༄༅།།ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་་ད་་འས་་གས་པས་་་་
༄༅།།ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་་ད་་འས་་གས་པ་དང་་་
༄༅།།ང་དང་ར་ད་ནས་ང་དང་ད་ད་་དག་འན་ག་་་
༄༅།།ད་་དམངས་ད་ལ་་5་ནང་ང་དང་ར་ད་ནས་ར་་་་
༄༅།།ན་ན་་ས་ནག་་ས་ལ་་བག་བ་གནང་བར་བས་པ།
༄༅།།ལ་ངས་་ལ་ང་ས་གར《ར་》ས་པ་ད་་འབ་འ་གས་པ།
༄༅།།ད་ངས་་LEDམ་ངས་ག་མ་་ང་དཀར་་གས་གས་པ།
༄༅།།་དང་ས་ད་ངས་་་དབང་ན་པ་ལམ་གས་་་ལས་འལ་
༄༅།།ད་ངས་ས་་ཌ་མན་ལ་ཡར་ན་་ད་བཟང་ལ་གངས་བད་ད་པ
༄༅།།་ས་དང་ག་གནས་་གས་ཅན་ང་ར་་ན་ང་མ་ན་པ་ད་དབང་་
༄༅།།མས་ང་ད་ངས་ལ་བན་ནས་ང་་གས་འན་ལ་གཡས་གགས་གན་་་
༄༅།།ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་བས་བ་གས་པ་གས་འ་ངས་དང་་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་ད་གང་ས་ལ་ཁབ་ས་་ན་ང་དང་ད་ཁང་ངས་་
༄༅།།ད་་ང་་་་་་དང་་ལས་གས་འམས་གང་་ལས་
༄༅།།་སས་གསར་འར་མན་ཚབ་པ་བ་མ་ན་ཙམལ་་ག་ང་ངས་དང་་ས
༄༅།།ས་ན་ང་ས་ད་་འས་་གས་པ་ས་བ་ནང་གས་གནང་བ།
༄༅།།ས་ང་ང་ལ་ངས་ད་ས་་་ར་བདམས་ན་ང་བ།
༄༅།།ད་་འས་་གས་པས་ཚང་འམས་ས་གས་འགས་་ད་གང་་ལས་་་
༄༅།།ད་་འས་་གས་པས་ཚང་འམས་གས་འ་འགས་པ།
༄༅།།བས་བ་གས་པ་ལ་ངས་་དམངས་འས་གས་་གས་འ་ངས་དང་་་
༄༅།།ལ་ངས་ད་ས་བས་བ་གས་པ་གས་འ་ངས་དང་་་ང་་འ་་་
༄༅།།ད་རང་ང་ངས་་དམངས་ད་གང་དང་ལ་ངས་བ་ང་ལས་གས་མ་་་
༄༅།།ས་བབ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་3658གྱི་ས་སྟེང་དུ་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོར་རོལ་བའི་ཚོར་སྣང་།
༄༅།།ས་བབ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་སྨི་3658གྱི་ས་སྟེང་དུ་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོར་རོལ་བའི་ཚོར་སྣང་།
༄༅།།བརྔ་བསྡུ་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྲད་ནས་སྟོན་བསྡུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན།
༄༅།།བརྔ་བསྡུ་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྲད་ནས་སྟོན་བསྡུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་སུ་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་སུ་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ།
༄༅།།སྤྱི་ལོ་2017ལོའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཟའ་འཁོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།སྤྱི་ལོ་2017ལོའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་དྲིལ་བསྒྲགས་གཟའ་འཁོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་གོར་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་དུམ་བུའི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྒྱུར་བཀོད་ལས་གྲྭ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ་གོར་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་དུམ་བུའི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་སྒྱུར་བཀོད་ལས་གྲྭ་འགོ་ཚུགས་པ།
༄༅།།བོད་དུ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཐོན་པ།
༄༅།།བོད་དུ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་ཐོན་པ།
༄༅།།མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ།
༄༅།།མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
༄༅།།ནུས་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་ངང་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་གཏོད།
༄༅།།ནུས་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་ངང་རླབས་ཆེན་བྱ་གཞག་གཏོད།
༄༅།།བསམ་ཡས་དགོན།
༄༅།།བསམ་ཡས་དགོན།
༄༅།།བོད་ཀྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆེད་དོན་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉེར་བ།
༄༅།།བོད་ཀྱིས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆེད་དོན་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉེར་བ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་རོང་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་མཛེས་ལྗོངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་གྲོང་རོང་དུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་མཛེས་ལྗོངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མངོན་པ།
༄༅།།བོད་པའི་གྲོང་ཚོར་གཡག་འཛིང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཆེན་གཏོང་བ།།
༄༅།།བོད་པའི་གྲོང་ཚོར་གཡག་འཛིང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དུས་ཆེན་གཏོང་བ།།
༄༅།།“སེམས་མཐུན། ཀྲུང་གོའི་སེམས་པ་མཉམ་གཏོད”བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་བོད་དུ་སློབ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་པ།
༄༅།།“སེམས་མཐུན། ཀྲུང་གོའི་སེམས་པ་མཉམ་གཏོད”བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་བོད་དུ་སློབ་སྐྱོར་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་པ།
༄༅།།བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་འགྲམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
༄༅།།བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་འགྲམ་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
༄༅།།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོར་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅།།ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོར་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།
༄༅༎བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་དེང་རབས་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་དང་པོ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
༄༅༎བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་དེང་རབས་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་དང་པོ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
༄༅།།ཁྲེན་ཆོན་གོས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
༄༅།།ཁྲེན་ཆོན་གོས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཨེར་ཏེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
མཛའ་འབྲེལ་དྲ་བ།
010020070840000000000000011200000000000000