༄༅།། 2013ར་ ད་ ་ ང་ འག་ པ་ ཚང་ མ་ བ་ ད་ ཁང་ པ་ ནང་ ་ བ་ ་ ན་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-01-07

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ད་རང་ང་ངས་ད་གང་ས་ན་ཤས་ང་། ་་2013ར་ད་ས་ར་ཡང་ར་ང་ར་8.75བད་ག་ས་་ང་འག་པ་བ་ད་ལས་་ད་ཚང་52035གས་བ་་་གཏན་འབས་ས་པ་དང་། ང་འག་པ་་46ཙམ་བ་འཇགས་ད་་ད་པ་ཁང་གསར་ནང་་བ་་དང་ཆབས་ག་ངས་ངས་་ང་འག་པ་བ་ད་ལས་་ག་་ཆ་ནས་གས་བ་བ་་ན།

    ད་རང་ང་ངས་་ང་འག་པ་བ་ད་ལས་་འགས་ན་འ་ད་གས་ང་གང་ལས་ཁང་་་ན་གན་པ་ན་ང་ས་གསར་འད་པར། ་་2012་་མག་བར་ད་་ངས་ངས་་ང་འག་པ་བ་ད་ལས་ར་མ་ས་ས་ན་མ་དལ་ར་ང་ར་246བཏང་བ་དང་མ་ས་ས་ན་བ་ད་ལས་་ད་ཚང་་40.83གས་བ་ས་པ། ང་འག་པ་་210ལ་་བ་ད་ཁང་གསར་པ་བསམ་འན་བ་ད།

    ང་འག་པ་བ་ད་ལས་་ལག་བར་ས་པ་ས་ད་་ངས་ངས་་ང་འག་པ་་་ཆ་མས་ད་ཁང་་་ན་བ་ཆ་20ནས་30བར་་་ན་ད། ད་་ང་འག་པ་མས་་“ད་ས་ཁང་པ་ད་ལ་ཁང་པ་ཡག་་ད་པ་”འན་པ་མན་འར་ང་བན་ད།

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།