༄༅།། ན་ ན་ ་ ན་ ་ གསར་ འར་ ཁང་ ད་ ངས་ ཡན་ ལག་ ཁང་ ་ བག་ བ་ གནང་ བར་ བས་ པ།
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-07-30

    འ་་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་་་ན་ན་ས་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་་ལས་ན་པར་མས་བ་ངང་གགས་པ་དང་འལ་ངས་ངས་་གསར་འར་ལ་བགས་་འཐབ་གས་་་མན་ར་་ན་ད་པ་ས་འད་ས་གནང་བ་གནས་ལ་ན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས།  ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་བགས་ནས་་62འར་ར་ད་པ་བས་ར་ས་29ན་་་་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་་་ན་ན་་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་་བག་བ་གནང་བར་བས་ནས་ཡན་ལག་ཁང་་ལས་ན་པར་མས་བ་ངང་གགས་པ་དང་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་བགས་ནས་་62འར་བར་་མས་འལ་བ་ན་འལ་ས་པ་དང་འལ་ངས་ངས་་གསར་འར་ལ་བགས་འཐབ་གས་ག་་་མན་ར་་ན་ད་པ་ས་འད་ང་ས་གནང་བ་ད།

    རང་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་་ལ་བགས་་་ང་ང་ན་་ས་མཉམ་་བག་བ་གནང་བ་ད།

    1951་་8ས་1ན་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་ཆབ་མར་བགས་པ་་ང་་གསར་པས་ད་་བགས་པ་གསར་འར་ལ་བགས་ག་ག་དང་་་ན་པ་ད།ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་་་ར་ནང་ན་ན་ས་གས་ང་གན་ས་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་བགས་ནས་་62འར་བ་པར་ས་འམས་ན་ལ་གགས་པ་ད།་་པར་ས་དད་ག་་་ག་ནས་ད་་བས་བངས་འལ་བཏང་ནས་་62འར་བ་་ས་་ན་ན་གལ་ན་གན་ཉམས་ན་པ་ངང་འད་ད་ལ་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་དང་་གས་ང་གས་ད་གསར་འ་ན་ང་ག་ར་བཏང་ན་པ་་62་་ས་བད་མ་བད་པ་ཡང་ན་ངས་ནས་མན་ད་པ་ད།ན་ན་ས་འལ་ད་གནས་ལ་བཀའ་འ་བ་ཚགས་གནང་ང་།ང་ས་བ་མས་ཟབ་་་ནས་ང་བས་་ན་ད་བས་ར་ང་ཟབ་་མང་་་་འགན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་ས་་རབས་ནས་་རབས་བར་ན་འན་ད་ད་ས་ནས་ར་མས་ད་པར་གས་ས་ལ་བ་དང་མ་ང་དང་ག་ང་་འདང་བ་གནམ་གས་ཆ་ན་ཞན་་དང་ཁ་ལ་ལ་་ལ་ད་པ་འཐབ་ད་་ཉམས་ད་ནན་་ག་བ་པ་དང་ད་་བས་བངས་འལ་དང་།དམངས་ག་བས་ར།་གས་ང་གས་འགས་ན་དང་ར་བས་་ད་བཅས་་་ས་་ས་བས་ཁག་ནང་ཏང་དང་་དམངས་ས་ད་པ་་ན་ད་པ་འགན་འ་ག་ག་་འར་བ་དང་།ཡང་དག་པ་ང་གས་་ད་ན་ག་མཐའ་བར་གམ་་མཐའ་འངས་ས་པ།ཏང་་ལམ་གས་དང་ད་གས་ད་ས་ལ་བགས་ར་ཐག་ས་པ།རང་ང་ངས་་་ཐབས་གསར་པ་དང་།འལ་ས་གསར་པ།འར་ག་གསར་པ་བཅས་ས་ག་དང་འགས་ད་ངང་མན་པར་ས་་ཏང་དང་ལ་ཁབ་་་ངས་དང་ད་་འལ་ས་དང་བན་ང་ད་གས་ས་གལ་ན་ལ་བར་བན་ད་་་གས་ཁག་་་དམངས་་300ས་ནམ་ཡང་བད་་ད་ས་གངས་པ་ད།

    ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་གསར་འར་ཆ་འན་་གནས་་ན་ན་ས་འཐབ་ས་མན་མ་གསར་འད་པ་དང་མ་ག་པར་མས་བ་ངང་གགས་ནས་ན་་་བ་ད་ངས་འན་ལམ་འར་ད་ས་ལ་ནན་ཏན་ངང་མན་གས་གནང་བ་ད།ན་ན་ས་གས་ང་གན་ས་་གས་ག་གས་་་ས་་ནང་ན་བ་་གགས་ཁར་ལས་ན་པར་་ཚན་ས་འད་དང་་ནང་གས་ཚད་གས་་གནས་ལ་མན་གས་བ་་གནང་བ་ད།ན་་་བ་ད་ངས་འན་ལམ་ག་ད་ག་པར་ས་ས་འད་ས་ནས་་གས་་ལ་བགས་་ཕན་ས་་་བཏང་བ་མན་གས་ང་ས་ན་ན་་ཧ་ཅང་མས་་ང་ང་།ང་ས་ཚང་མས་་ཚན་ས་འད་ཡག་་ས་ཁར་ཆ་འན་ང་ཚད་་་བཏང་ནས་ར་ང་་ས་པ་འན་ལ་ཡག་་ད་དས་པ་དང་ས་མངས་བན་ལམ་བ་ར་དང་ཐད་མང་་གས་ཆ་འན་ལ་གང་གས་ས་ག་བན་ལམ་གས་་ཡག་་ག་གད་ཁར་ད་ད་ཡག་་ས་ནས་ལ་བགས་་འལ་གས་ག་ཆགས་པ་ད་དས་པ་ག་ལ་གནང་བ་ད།ན་ན་ས་གསར་འར་ལ་བགས་ལས་ན་་རང་ར་ཏང་་ལས་ན་་བ་ཆ་གལ་ན་ག་ན་པས་་གས་ང་གས་ད་གསར་འགས་ན་ད་པ་་གཞག་ཁག་ནང་དགས་བསལ་་ས་པ་གལ་ན་ན་ད།ན་་གསར་འར་ཁང་་ལ་ཁབ་་འན་ལ་ཁང་ག་ན་ལ་གས་ན་གལ་ན་ན་པ་འཛམ་ང་རང་བན་་འན་ལ་ཁང་ག་ང་ན།ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ངས་ཡན་ལག་ཁང་ས་བས་མ་ང་་གསར་འར་བ་ག་བད་ལ་ན་དང་ད་ལ་བཟང་་ན་འན་དང་དར་ལ་བཏང་ནས“ད་ད་པ་ན་ས་་ང་བས”དར་ལ་གས་ན་གང་བ་དང་ར་ས་རབས་་ན་ང་གསར་པ་ན་ཆད་ད་པར་བན་་ད་་མང་ད་་་འལ་ས་དང་ན་ང་བ་འད་ལ་གས་ས་གསར་པ་་བས་་བ་འལ་་་བ་ད་ས་གངས་པ་།

    གག་ནས་ཆབ་ད་ལ་ང་ན་ད་པར་ད་དས།ང་་ད་ས་་་གས་ང་གས་་བས་ན་དར་ཆ་མན་ར་བངས་་བསམ་་དང་།ཆབ་ད།་ད་བཅས་་མན་ས་ན་ང་ས་་བ་་་གནང་བ་ཏང་ང་དང་དང་་བན་འར་ད་ངང་ཚད་མ་གག་ར་ང་བ་ད་པ་དང་།ཆབ་ད་་་ན་་གནད་ན་གལ་ན་ན་པ་ཁ་ལ་ལ་་ལ་ད་པ་འཐབ་ད་ནང་ལངས་གས་བན་་དང་།དར་ཆ་གསལ་ན།མ་འར་གསལ་།མ་བས་གག་ར་བཅས་ད་པ།ཡང་དག་པ་ང་གས་་ད་ན་ང་་ནན་་ད་པ་ས་་མན་ལ་དང་།བན་ང་།ག་ལ་བཅས་ག་་དང་ང་གས་ལ་བགས་ག་ར་་་མཐའ་འངས་ས་ནས་ང་ན་ཏང་ཡག་གས་ང་གས་ཡགར་བས་་ད་ཡགབས་ན་ས་ལ་ཡག་དམངས་དམག་དང་ཡག་གས་ཁག་་མང་གས་ཡག་བཅས་་བད་ན་ག་་རང་འལ་ངང་མག་་འན་དས།

    གས་ནས་གསར་གད་ད་པར་བ་པ་ད་དས།ར་བས་གསར་གད་་ལས་ཀ་་ཚད་མ་་གང་བ་ལ་གས་ན་་དང་་བ་ཐབས་ལམ་ག་་བས་་་གཞག་འལ་ས་་་བས་དང་གན་གས་ར་བས་་་གང་དས།བསམ་ར་བངས་འལ་དང་།དས་ག་བན་འལ།ན་ཆད་ད་པར་གསར་འད།གསར་གད་ད་ད་པ་བཅས་མཐའ་འངས་ས་ནས་ལ་་ལ་ནང་་ས་བབ་་འར་ག་གསར་པ་དང་ར་ཐག་འཚམ་པ་ད་པ་དང་་དམངས་མང་གས་་་ག་གསར་པ་དང་མན་པ་ས་ནས་ལམ་གས་ལམ་ལ་གསར་གད་དང་།ནང་ན་་མ་པ་གསར་གད།ཐབས་ས་དང་ད་ཐབས་གསར་གད་བཅས་ལ་ལ་འད་གང་ཟབ་བཏང་་བསམ་་དང་ག་གནས་ལ་བགས་ལས་ན་ས་བན་འལ་ས་དང་ན་ལ་ངང་འལ་ས་འ་ར་ན་ཆད་ད་པར་ལ་འད་བཏང་ནས་་བས་གས་པ་ངང་དཔལ་འར་དང་་གས་འལ་ས་ལ་ཞབས་འགས་དང་།འལ་ས་བན་ང་་་ངས་ལ་ཞབས་འགས།་གས་ཁག་་་དམངས་མང་གས་ལ་ཞབས་འགས་་དས།

    གམ་ནས་ག་བན་ད་པར་ག་པ་ད་དས།དཀའ་གས་ན་་ནང་་ན་བར་ས་ནས་བ་འས་བ་པ་ད།མ་ང་“ད་ད་པ་ན་ས”ས་ཏང་དང་་དམངས་་་གཞག་ད་ལང་་དང་་གང་ས་་ལ་ད་ལ་རང་ད་་ཕ་ཚ་་ད་ང་ས་་ལ་ད།ང་་ག་དར་འན་ནས་གསར་བ་་ང་ང་གས་་་ང་བས་དར་ལ་བཏང་་དཀའ་ག་ག་བད་་བ་བ་དང་དཀའ་ག་་ང་་བ་བ་དང་།དཀའ་ད་ག་ས་དང་དཀའ་ད་ལས་ན་ས་་དཀའ་ག་ན་་ནང་རང་ད་ལ་བན་བར་གང་བ་དང་།གས་བསམ་དང་འ་ས་བན་་འགས་པ།འན་ཐང་དང་ས་པ་་་གང་བ་བཅས་ད་དས།

    བ་ནས་འགན་ས་ད་པར་ག་པ་ད་དས།་གག་མས་གག་ས་་དམངས་ལ་ཞབས་འགས་་བ་དགས་ལ་ས་དང་མ་པ་ན་་་ལ་བན་ར་ས་ནས་ཏང་་་གཞག་དང་་དམངས་་་ཕན་ད་་ར་་བ་ར་ལ་་བས་པར་བསམ་པ་མ་དག་ས་འགན་ས་གཙང་བ་དང་།འགན་འ་འར་ད་པ་དང་་གཞག་གད་ད་པ་ས་་གནད་ན་འད་བས་་གལ་བ་དང་།གན་གས་འད་བས་གལ་ལ་་ད་པ།དཀའ་ངལ་འད་བས་ཁག་ད་་ད་པ།འན་ང་ད་འགས་ང་་་བ་བཅས་ས་ནས་ཏང་་མས་ལ་ལ་གས་དང་།ལ་ཁབ་ལ་འགན་འ་བ་གས།དམངས་ད་གས་ས་ལ་བ་བཅས་ས་་ས་རབས་ས་དས་པ་བས་ན་་འགན་འ་ག་ག་་ཏན་ག་འར་དས།

    ་ནས་གས་ས་ད་པར་འལ་དས་པ།་གས་ཁག་་མང་གས་ལ་ཞབས་འགས་་བ་དང་གངས་ངས་ས་མར་གས་ས་འལ་་་་ན་ད་པ་ན་ཐང་་ན་གར་ད་སར་བས་ནས་འགན་ས་བ་པ་དང་།ལས་གནས་བན་ང་།གང་ན་ར་ཐག་བ་པ།རང་ད་ས་གང་ས་ལས་ན་ཡག་་བ་པ།ས་ད་ར་ཆ་ཙམ་ཡང་བན་ན་ས་ག་ར་ག་ལ་ང་ར་ར་བ་་ད་ལ་བ་བཅས་ས་་ཏང་དང་་གས་ཁག་་་དམངས་ལ་་གང་་དས་པ་ས་ས་ར་ཐག་གད་་ད་་མང་ད་་་འལ་ས་དང་ན་ང་བ་འད་ལ་བས་གས་ར་ཐག་འལ་དས།ཏང་་གསར་འར་ལས་ན་་ད་ལ་བཟང་་ན་འངས་དང་དར་ལ་བཏང་་ན་དས་དང་།འ་བ།མང་གས་བཅས་དང་་བཅར་ས་ནས་ད་ལ་བགས་ཡག་་ད་པ་ལས་ན་ཏན་ག་བ་་ན་དས་དང་འཚམ་པ་དང་།འལ་ས་ཡར་བན།་མན་བ་ད།ཡར་་་ར་འལ་བ་བཅས་་་གས་ང་གས་་ད་གསར་་་་ན་་ག་ལམ་་མན་པ་ད་དས།གས་་་ན་དས་ག་ནས་་ལ་་ང་བ་བ་པ་་གས་་ན་གཏམ་ལ་ཕར་ལ་ས་ནས་འར་འང་་གས་་ན་ནས་ན་བ་པ་ད་པ་དང་ང་་་གས་བས་ན་བར་དར་ང་བ་ང་་གས་འན་མན་འར་ང་ད་ང་གས་་བ་ར་ས་ན་ད་པ་དང་བསམ་པ་བས་གས་གས་ན་འལ་དས།    

    གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།

010020070840000000000000011100001325861661