༄༅།། ཆབ་ མ་ མས་ པ་ ང་ དན་ ས་ མས་ པ་ གདན་ འན་ ས་
ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། 2013-03-28

་ས་27ན། མས་པ་ང་དན་་ད་འན་པ་དང་དད་ན་མང་གས་ས་་་མས་པ་མཇལ་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་27ན། ད་ངས་ཆབ་མ་མས་པ་ང་དན་ས་ལ་བ་མས་པ་གདན་འན་་བ་ས་གས་་མཛད་་གཟབ་ས་གར་བ་དང་། ད་འན་པ་ག་ང་ག་ཙམ་དང་དད་ན་མང་གས་་གས་ག་ཙམ་ས་ད་ཤར་ད་་ད་གས་པ་དན་པ་་ས་ར་མཉམ་འམས་ས་་ས་གས་་མཛད་་ར་གས་ད། མས་པ་ང་དན་ས་གར་བ་་“མས་པ་གདན་འན་་བ་”ས་གས་་མཛད་་ར་ད་བར་་་500ག་ཙམ་་་ས་ན་ད།

   1 2 3 4 下一页  

010020070840000000000000011100001322683811