༄༅།། མལ་ ་ ང་ དཀར་ ང་ ས་ འཆམ་ མན་ ད་ བཟང་ དན་ པ་ དང་ ལ་ གས་ མས་ ང་ ་ ་ བན་ ལ་ གངས་ བད་ ད་ པ།
 
2012-11-30   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། བན་འན་་མ།

    ་11ས་28ན། ད་ངས་མལ་་ང་དཀར་ང་ས་གངས་བད་ད་པ་གས་ན་གཟབ་ས་འགས་ནས་2012་་ད་་འཆམ་མན་ད་བཟང་་དན་པ་དང་ལ་གས་མས་ང་་་བན་ལ་གངས་བད་ད་པ་དང་ན་བམས་དན་པ་11དང་་བན་493ལ་ག་བད་་བ་ད།  ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་མག་ད་ས་པར་ངས།

   1 2