༄༅།། ད་ ངས་ མངའ་ ས་ མ་ ན་ ང་ བ་ ་ གནམ་ མ་ ནས་ ས་ ་ གནས་ ད་ ་ འལ་ ད་ པ་ ང་ ན་ ས་ གས་ ང་ བ།
 
2013-06-19   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

ས་བབ་མ་ཚད་་མ་ས་ལས་་4600ག་ཙམ་ད་པ་བ་་གནམ་མ་ང་འར་བ་ས་།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ཆར་ད་ངས་མངའ་ས་ས་ལ་མ་ན་ང་་བ་་གནམ་མ་ལ་ར་གསར་ལ་དང་འདམ་ར་ང་ང་་ས་མཚམས་ང་མ་བ་བར་ལས་ཀ་ད་ས་བབ་མ་ཚད་་མ་ས་ལས་་4600ག་ཙམ་ད་པ་བ་་གནམ་མ་བ་ང་ས་་ང་ང་དང་བར་ཐག་་་30ད་ལ་ནས་ར་ས་ག་་ས་པ་ས་་་འལ་གནས་ད་ད་ས་ང་ན་10ཙམ་ས་གས་ང་ང་ང་ན་ག་མ་ག་ར་་དང་ང་ང་་ནག་གས་་གས་བ་ཙམ་དང་ས་་་ག་ཁ་ཤས་གནས་ད་་འལ་ད་བན་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001324684211