༄༅།། ད་ ་ མཐའ་ མཚམས་ ་ ང་ ལ་ ང་ ས་ འཛམ་ ང་ ་ བསང་ གང་ བ།
 
2013-06-24   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་བ་་ང་།

(社会)(1)西藏:边境小镇迎来“藏木林吉桑”

    དར་ན་་ས་ན་པ་་ང་།(་6ས་23ན་པར་ངས)

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་6ས་24ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ་ས་23ན་ང་་དང་འག་ལ་་མཐའ་མཚམས་་གནས་པ་ད་ངས་གས་་ས་ལ་་་ང་ཕག་་ང་ལ་ས་་གག་ས་གག་་འཛམ་ང་་བསང་བས་ད། ་ར་ད་་་པ་ས་བ་་ན་ཕག་་ང་ལ་་དད་ན་པ་ས་གཟབ་མར་གས་པར་ས་ནས་ས་ན་ནང་གས་པ་དང་། དར་ན་་་དར་ང་བགས་ནས་བསང་མད་ལ་་ཆར་་ས་་འབབ་པ་དང་་གས་ག་་ང་བ་ན་ལམ་འབས་ན་ད། ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་ར་་བ་ས་ས་པར་ངས།

   1 2   

010020070840000000000000011100001324809401