༄༅།། བས་ ན་ དན་ པ་ ས་ ་ ཞལ་ མཇལ་ ་ ས་ གས་ མཛད་ ལ་ མག་ ལ་ བ།
 
2013-06-25   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་བ་་ང་།

(XHDW)(1)西藏扎什伦布寺展佛活动结束

    བས་ན་དན་པ་་བད་པ་དང་ར་་བམ་པ་མ་ངས་སངས་ས་ལ་བ་མས་པ་ས་། ལ་བ་མས་པ་ས་་ན་་མ་ཚད་ལ་་40དང་ང་ཚད་ལ་་38ད།(་6ས་24ན་པར་ངས)

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་6ས་25ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ་ས་24ན་ད་་བས་ན་དན་པ་་གག་ས་གག་་ས་ན་ན་3ང་ལ་བ་གཙང་་མས་པ་ན་ལམ་ན་་་ས་་ཞལ་མཇལ་་ས་གས་མཛད་ལ་མག་ག་ད། བས་ན་དན་པ་མས་པ་ན་ལམ་ན་ར་ད་བར་་་500ག་ཙམ་་་ས་ན་ད་པ་དང་། ་ར་ད་་5པ་ས་14ན་ནས་འ་གས་་ས་16ན་མག་ལ་་ད་ང་། ན་ར་སངས་ས་་ས་་་འ་བ་་འམས་ན་ད་། ་མ་ར་ན་འདས་པ་སངས་ས་ད་དཔག་ད་དང་ད་་ངས་ས་་བ་པ། མ་ངས་སངས་ས་ལ་བ་མས་པ་བཅས་ན། 1961་་3པ་ས་4ན་བས་ན་དན་པ་་ད་ལ་ད་་བ་ཁང་ས་ལ་ཁབ་་ག་གནད་ག་དས་ང་བ་ཚན་པར་བདམས་ད། ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་མག་ད་ས་པར་ངས།

   1 2 3 4 5   

010020070840000000000000011100001324843551