༄༅།། ་ གས་ ས་ ་ ་ ་ ར་ ངས་ དང་ ་ འགས་ ནས་ ་ ་ 60འར་ བར་ ན་ ག་ ་ བ་ ད་ ་ ་ སར་ གར་ བ།
 
2013-07-04   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་བ་་ང་།

(体育)(1)纪念人类首次登顶珠峰60周年活动在拉萨举行

    ་7ས་3ན།་གས་ས་་་་ར་ངས་དང་་འགས་ནས་་་60འར་བར་ན་ག་་བ་ད་་་སར་གར་བ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་7ས་4ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ་ས་3ན། ལ་ཁབ་ས་ལ་་བ་ས་་འག་ས་ལ་་དམ་་གནས་དང་ད་ངས་ས་ལ་ས་ས་མཉམ་གར་ས་པ་་གས་ས་་་་ར་འགས་ནས་་་60འར་བར་ན་ག་་བ་ད་་་སར་གར་བ་དང་། ལ་ངས་་ས་ཆ་ཁག་ནས་བས་པ་་འག་ད་ལས་མཁས་ཅན་དང་་འག་ལ་དགའ་་ད་མཁན་མས་ན་འམས་ས་ནས་་འག་་ན་ར་ང་ལ་ས་ད། ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་ར་་བ་ས་པར་ངས།

   1 2 3 4   

010020070840000000000000011100001325118081