༄༅།། ང་ ར་ གང་ བ།
 
2013-07-11   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། བན་འན་་མ།

    ་7ས་10ན། ད་ངས་་ཁ་ས་ལ་ང་དཀར་ང་ད་ནགས་ཤང་་ང་པས་ས་ལ་གཟབ་མར་ས་ནས་ང་ར་གང་བ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་7ས་11ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ས་10ན། ད་ངས་་ཁ་ས་ལ་ང་དཀར་ང་ད་ནགས་ཤང་་ང་པས་ས་ལ་གཟབ་མར་ས་པ་དང་ལ་པར་ས་ད་འར་ནས་ང་ར་་ན་ལམ་འབས་པ་ད་་ལ་།  ་གག་ས་གག་་ང་ར་དས་་གང་འ་གས་པ་ད།   ང་ར་གང་བས་ང་་་མས་ས་ལག་པ་ནང་་མ་འར་ནས་ང་ཁར་ར་བ་ག་པ་དང་ལ་བར་་མན་ས་་ད་འན་པ་དང་ང་པ་ན་པས་་་འན་ང་།   སངས་ས་་་འ་གདན་ངས་པ་དང་ས་ད་ལ་པར་འར་བ།  ས་ང་འད་པ་བཅས་་ག་ནས་ཆར་་ས་་བབས་པ་དང་་གས་ང་བ་ན་འན་་་ད།  ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་ར་་བ་ས་ས་པར་ངས།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001325318571