༄༅།། ང་ ད་ གང་ ་ ད་ ད་ ཨམ་ བན་ ཡ་ ན་ ་ ལ་ ང་ ་ ་ ནས་ ན་ བ་ ནང་ ཆ་ མས་ ན་ ར་ ་ ར་ ད་ མཁན་ ་ 3500ལ་ ་ ན་ ས་ པ།
 
2013-07-17   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། བན་འན་་མ།

་7ས་16ན། ལ་ར་བས་ང་ད་གང་་ད་ད་ཨམ་བན་ཡ་ན་ལ་ང་་་ལ་་ནང་འལ་བ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་7ས་17ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ཉམས་ག་ས་ན་པ་ང་ད་གང་ད་ད་ཨམ་བན་ཡ་ན་ལ་ང་་་7ས་1ན་་་ས་ན་བ་ནང་ཆ་མས་ན་ར་་ར་ད་མཁན་་ངས་3500ན་པ་དང་་ནང་ད་གས་ན་་བ་ཆ་80ན་པ་དང་ས་ཆ་གཞན་་ལ་ར་བ་བ་ཆ་20ན་་ད། ད་ངས་་ས་གནའ་ང་ལ་་གནའ་་བ་ན་་ར་ན་་56་ག་གནད་ཉམས་ག་ལས་་མ་ངས་་ས་ག་ན་པ་ད་ད་ཨམ་བན་ཡ་ན་་ ལ་ང་ཉམས་ག་ལས་་་འ་་་ད་་བན་འ་གས་པ་དང་། “གནའ་ཉམས་་ར་བར་ཉམས་ག་ད་པ”་ན་ལ་གགས་ནས་་ར་ན་ར་ཉམས་ག་ས་པ་དང་མ་ཟད་་ནང་བཤམས་ན་ཁང་བས་་ས་ན་ང་་བཤམས་ན་ས་ནས་ལ་གས་ང་གས་་བ་ག་ན་གར་བན་ནས་མང་གས་ལ་ན་པ་་དས་པར་་་ད།   ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་ར་་བ་ས་ས་པར་ངས།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001325489311