༄༅།། ང་ ན་ ་ ས་ ན་ ་ གསར་ འར་ ཁང་ ད་ ཡན་ ལག་ ཁང་ ་ བག་ བ་ དང་ འཚམས་ འ་ གནང་ བ།
 
2013-07-26   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

 

    ་ས་26ན་་་།  ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་ལས་་ན།   ལ་བགས་་་ང་ང་ན་་ས་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་ཁང་་བག་བ་དང་འཚམས་འ་གནང་བ་དང་།   ན་་གསར་འར་ཁང་་ལས་བ་པ་ངས་ས་་མས་འལ་བ་དགའ་བ་ས་ད།  འ་་ང་ན་་ས་མཛའ་བ་ངང་ལས་བ་པ་དང་ག་གང་ས་གནང་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས།  ་ས་26ན་་་།   ད་རང་ང་ངས་ཏང་ད་་ན་ལས་་ན།   ལ་བགས་་་ང་ང་ན་་ས་ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་ཁང་་བག་བ་དང་འཚམས་འ་གནང་བ་དང་།   ན་་གསར་འར་ཁང་ད་ཡན་ལག་ཁང་་ལས་་ངས་ནས་་མས་འལ་བ་དགའ་བ་ས་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001325767821