༄༅།། ད་ ས་ ཞལ་ འབག་ ་ ལ་ འམ་ ན་ གར་ བ།
 
2013-08-04   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

་ས་3ན། ད་་བས་ཞལ་འབག་་ལ་འམ་ན་་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་3ན། ད་་ཞལ་འབག་་ལ་འམ་ན་་སར་གར་ད། ངས་འ་འམ་ན་ག་ན་ད་་ཞལ་འབག་160ག་ཙམ་བམ་ད། ད་་ཞལ་འབག་ལ་་་ག་ང་ག་ཙམ་་་ས་ན་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001326002341