༄༅།། མངའ་ ས་ ་ ཞང་ ང་ ག་ གནས་ ལ་ ར་ ས་ ན་ བས་ ་ པ་ གར་ བ།
 
2013-08-04   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

    ་ས་3ན།   ས་གནས་་ག་མང་གས་ས་འ་འགས་མཛད་་ག་་གས་་ད་ས་ཟབ་་ན་པ་་གར་《མས་ག་ན་པ་མངའ་ས་》ས་པ་འབ་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས།  ་ས་3ན། མངའ་ས་་ཞང་ང་ག་གནས་ལ་ར་ས་ན་བས་་པ་ང་་ཁ་འབབ་ག་གནས་ཐང་ན་་གར་འ་གས་ད། ངས་འ་ག་གནས་ལ་ར་ས་ན་ག་མངའ་ས་ཞང་ང་ག་གནས་བ་བར་གས་འ་དང་ལ་ར་ན་ན་དས་ས་འམ་ན། པར་ན་བམ་་འམ་ན་གས་ད་་བ་ཙམ་གར་་ན་པ་ད།

010020070840000000000000011100001326003011