༄༅།། ད་ གས་ ་ ་ ་ མཁས་ ཅན་ ངག་ དབང་ གས་ པ་ མ་ ན་ ་ ་ འམས་ ན།
 
2013-08-20   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་བ་་ང་།

    ་8ས་20ན། ད་་བ་ག་ས་པར་ས་འམས་ན་ག་་ར་་བ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་གནས་ལ་འར་གསལ། ་ས་20ན་ད་གས་་་་མཁས་ཅན་ངག་དབང་གས་པས་་སར་མ་ན་་་འམས་ན་གར་བ་དང་། ན་ད་་ནང་ན་མན་པ་མ་ན་་་བམས་ས་100འམས་ན་ས་ད། ད་ངས་བ་ན་ནས་མཐར་ན་པ་ངག་དབང་གས་པས་བ་གས་མ་ན་་་འ་ལ་དང་ད་་གས་་ག་གནས་་ཆ་ཕན་ན་ང་འལ་ས་ནས་རང་ད་་ད་ས་ན་པ་འ་གས་གསར་་བད་ད། ངག་དབང་གས་པ་་་བམས་ས་མང་དག་ག་ཁ་ན་ཏ་དང་་རན་། དན་་གས་ལ་ཁབ་་ན་ས་བཤམས་ན་ཁང་དང་་་མས་ལ་ཁང་་ཉར་ཚགས་ས་ད། ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་མག་ད་ས་པར་ངས།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001326474701