༄༅།། ལ་ ཁབ་ མ་ པ་ མན་ ན་ ག་ གནས་ ལ་ བཞག ་ ་ ད་ གཞས ་ ག་ གནས་ ལ་ ར་ ས་ ན་ འ་ གས་ པ།
 
2013-08-21   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་བ་་ང་།

(服务专线·图文互动)(1)国家级非遗“拉孜堆谐”文化旅游节开幕

    ་8ས་20ན། འབ་ན་པས་ག་གནས་ས་ན་་འ་འགས་མཛད་་ག་་《་་བད་པ》འབ་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་གནས་ལ་འར་གསལ། ་ས་20ན། ད་་་་ད་གཞས་་ག་གནས་ལ་ར་ས་ན་བས་བ་པ་ད་་གས་་ས་ལ་་་ང་་འ་གས་ད། ན་ར་་་ར་བ་པར་ན་ས་ན་བས་གས་པ་དང་གས་་བ་ད་པར་ན་འན་བར་་་བས་དང་འང་་ར་འ་གས་ད་ང་། ད་་་ན་ལ་ས་ར་ཡང་ག་གནས་་་ཉན་ས་ན་ག་བས་ད། 

   1 2   

010020070840000000000000011100001326498591