༄༅།། པཎ་ ན་ ར་ ་ ་ ས་ ་ ལ་ ་ མག་ ས་ གག་ ལག་ ཁང་ ་ མད་ མཇལ་ ལ་ བས་ པ་ མ་ ཟད་ ད་ འན་ པ་ མས་ ལ་ ག་ དབང་ གནང་ བ།
 
2013-08-29   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

    ་ས་28ན། ལ་ངས་ད་ས་་ན་ལས་་ན། ང་་ནང་བན་མན་གས་་གས་ག་གན་པ་པཎ་ན་ར་་་ས་་ལ་་མག་ས་་ན་གག་ལག་ཁང་་མད་མཇལ་་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་28ན། ལ་ངས་ད་ས་་ན་ལས་་ན། ང་་ནང་བན་མན་གས་་གས་ག་གན་པ་པཎ་ན་ར་་་ས་་ལ་་མག་ས་་ན་གག་ལག་ཁང་་མད་མཇལ་ས་གནང་བ་མ་ཟད་ད་འན་པ་མས་ལ་ག་དབང་གནང་ད།

   1 2 3 4 5   

010020070840000000000000011100001326744691