༄༅།། ནས་ 2000”ལ་ ་ གས་ ང་ ར་ ད་ པ།
 
2013-09-08   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

་ས་7ན། ད་ངས་པ་མ་ང་་ང་པས་“ནས་2000”་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ད་རང་ང་ངས་ཚན་ལ་ང་ས་་མང་ན་མད་མ་དལ་བཏང་་རང་ང་ངས་་ང་ལས་ཚན་ག་ཁང་་གས་གག་མཁས་པ་མང་་ག་ག་འགས་ག་འམས་ག་བ་འག་ས་པ་བད་“ནས་2000”་ན་གསར་པ་གས་བ་ན་པ་ངང་འབས་ག་བ་ད། 2013ར་ད་རང་ང་ངས་ས་ང་ར་དང་ས་ལ་5དང་། ང་28་ནས་ན་ལ་ག་་ཁག་་“ནས་2000”་་10བཏབ་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001327020371