༄༅།། ད་ ་ བདམས་ ན་ པ་ ་ ག་ ལ་ མར་ བས་ འ་ ལ་ ངས་ ས་ ལ་ འན་ གས་ ག་ ་ ག་ འན་ བར་ ་ གར་ ་ གས་ མ་ བ་ པ།
 
2013-09-09   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

་ས་8ན། ་ག་ལ་མས་ད་ད་་་་63མ་པ་རང་ས་་ག་འན་བར་ད་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ལ་ངས་ས་ལ་འན་གས་བས་12པ་་ག་མ་ངས་་ད་ད་་་་63མ་པ་རང་ས་འན་བར་ད་ད་་བདམས་ན་པ་་ག་ལ་མ་་ནན་་བདམས་ན་པ་་ཆན་ལས་མ་པར་ལ་་ད་་ས་ལ་འས་་གས་པར་བས་འ་ལ་ངས་ས་ལ་འན་གས་ག་་གར་་གས་མ་དང་་་བ་པ་དང་ཆབས་ག་་ཡང་ད་ལ་བ་པ་་དག་གས་མ་དང་་་ན།

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

010020070840000000000000011100001327039311