༄༅།། ག་ ཉམས་ ད་ ལ་ དཔའ་ ཉམས་ ན་ པ་ ཁམས་ ་ ས་ ན།
 
2013-10-22   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

    ་ས་21ན། ན་ད་ན་བར་བས་གར་གས་ག་ཁམས་་ས་ན་མ་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་21ན། ད་ངས་ཆབ་མར་ཁམས་ལ་་་གས་ས་ན་འམས་ན་ས་ད། ད་་ཆབ་མ་དང་་ན་་དཀར་མས། མ་ན་་ལ་ལ། ན་ནན་་བ་ན་བཅས་ལ་བ་དམངས་ད་ན་ད་ན་བར་བས་རང་ས་ལ་་ཚབ་ས་་ག་ཉམས་ད་ལ་དཔའ་ཉམས་ན་པ་ཁམས་་ས་ན་གགས་་བ་ན་ལམ་་ངས་ད།

   1 2 3 4   

010020070840000000000000011100001328204181