༄༅།། ་ སར་ ཁ་ བ་ བབས་ པ།
 
2013-10-28   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

་ས་28ན། ད་འན་པ་ག་ས་ལག་གས་ཁ་པར་ད་་བ་བ་་འབབ་པ་ཁ་བ་འདབ་མ་ད་་་ང་་ཏ་ལ་པར་ག་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་28ན། ད་རང་ང་ངས་གནམ་གས་ལས་ངས་ས་གནས་ལ་ལ་བར་གགས་ན། མཁའ་ང་ང་་གས་ན་ག་ད་་ས་ཆ་མང་་བར་གངས་བབས་ད་པ་ད།

   1 2 3 4   

010020070840000000000000011100001328380311