༄༅།། རང་ ལ་ ་ ད་ ་ ག་ གས་ གས་ ་ ལག་ གས་ ཁ་ པར་ ག་ མ་ ་ འམས་ ང་ ས་ པ།
 
2013-10-29   གསར་འར་འང་ངས།   འགན་འར་མ་ག་པ། 尼玛次仁

་10ས་28ན། ལས་ན་་ས་ད་་ག་གས་གས་་ལག་གས་ཁ་པར་ག་མ་་ན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་གནས་ལ་འར་གསལ།  ་10ས་28ན། ་སར་ རང་ལ་་ད་་ག་གས་གས་་ལག་གས་ཁ་པར་ག་མ་་་ལ་ལ་ར་འམས་ང་ད་པ་མཛད་་གར་བ་ད།  ས་ད་་ང་རབས་འན་གང་ཆ་འན་དང་ད་ག་ཆ་འན་ག་ར་ལག་ལ་ས་མ་གསར་པ་ག་་བས་པ་མན་ད། ད་་ག་གས་གས་་ལག་གས་ཁ་པར་ས་ང་འག་ལ་་མང་གས་ས་ས་ག་་ཏང་དང་ལ་ཁབ་་ད་ས་མས་ལ་དང་གནམ་གས་ཞབས་་གས་་ཆ་འན་ས་གས་ད་པར་བས་བ་བན་པ་དང་།  ང་འག་ལ་ཆ་འན་ཅན་་བར་བ་འལ་མ་ལ་ལ་འད་བཏང་བས།   གནའ་་ད་ད་ག་དང་ག་གནས་ལ་་བས་གསར་པ་ས་་བག་ད།   ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་ར་་བ་ས་ས་པར་ངས། 

   1 2   

010020070840000000000000011100001328417491