༄༅།། ཐན་ ན་ ནས་ ་ ས་ བར་ ་ མཁའ་ ལམ་ དས་ ་ ཤར་ གང་ བ་ པ།
 
2013-10-30   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

་ས་29ན།  འལ་པས་ག་མར་ཤར་གང་བ་པ་གནམ་་TV9845་ནང་ནས་ར་ན་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ་ས་29ན། ཐན་ན་ང་་ལ་་གནམ་ཐང་ས་ད་ངས་མཁའ་འལ་ཚད་ད་ང་་དང་མཉམ་འལ་ག་ཐན་ན་ནས་མན་ཡང་དང་་ས་བར་་མཁའ་ལམ་དས་་ཤར་གང་ས་ད། ད་ངས་མཁའ་འལ་ང་་གནམ་་TV9845་ཐན་ན་ང་་ལ་་གནམ་ཐང་་ངས་དང་་འར་བ་་ག་ནས་ཐན་ན་ནས་་ས་བར་གནམ་་འར་ད་ངས་དང་་གས་བ་ང་བ་མན་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001328441771