༄༅།། ་ ས་ ་ ན་ ཟམ་ ན་ ག་ ངས་ འར་ དས་ ་ ཤར་ གང་ བ་ ་ ན་ པ།
 
2013-10-30   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། ་མ་་ང་།

དས་་ཤར་གང་ད་བས་ད་པ་་ས་་ན་ཟམ་ན་ག་ངས་འར་ད་བན་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་ནས། ག་ར་་ས་་ན་ཟམ་ན་་ལས་་མག་ལ་བ་དང་་་10པ་ས་31ན་ང་ངས་འར་དས་་ཤར་གང་་་ན་པ་ད།

   1 2 3   

010020070840000000000000011100001328449641