༄༅།། ད་ ས་ མ་ དལ་ མང་ ས་ བཏང་ བ་ ་ ད་ ་ བ་ ལས་ ་ འལ་ འར་ ཚན་ པ་ ག་ མ་ ས་ ག་ གང་ འ་ གས་ པ།
 
2013-12-11   གསར་འར་འང་ངས། ན་་གསར་འར་ཁང་།   འགན་འར་མ་ག་པ། བན་འན་་མ།

་12ས་10ན། ད་ངས་་མ་་ད་་བ་ལས་་ག་འན་འལ་འར་ཁང་་་་མ་པ།

    ན་་་བ་ད་ག་འན་ལམ་་་12ས་11ན་གནས་ལ་འར་གསལ། ་12ས་10ན། ད་ངས་་མ་་ད་་བ་ལས་་འལ་འར་ཚན་པ་ག་མ་་བ་ག་ངང་ན་ད་འར་ད་ས་ནས་ག་བཏང་བ་དང་་ག་ནས་ལས་་ས་ག་གང་བ་ཕན་ས་འན་ལ་ད་འ་གས་པ་དང་ག་ཁང་་འལ་འར་ཚན་པ་གཞན་དག་གམ་་་དག་་བ་གས་ར་་ང་་ན་ད་འར་ད་་་ད། ས་གས་ང་བར་གགས་ན། ་མ་་ད་་བ་ལས་་་་ལ་ཁབ་་བ་ད་ན་འད་ན་་ལ་ནས་་་བ་འར་བས་གཏན་འལ་ས་ནས་ཨར་ན་ས་པ་ག་གནད་མ་ངས་23་ས་ག་ན་པ་དང་ག་གགས་ལས་་་2009་་7པར་ཨར་ན་ད་འ་གས་ང་། ག་མ་འཆར་འད་ལ་་མ་དལ་ར་ང་ར་45.69བཏང་བ་དང་ག་འན་འལ་འར་4་ང་ཝ་་4ན་པ་་འར་ག་གང་འལ་ཆས་ཚན་པ་འཆར་འད་ས་པས། ག་གན་འལ་འར་་་ག་གང་ཚད་ང་ཝ་་16ན་པ་དང་་ར་ཆ་མས་ག་གང་ཚད་་ད་་ང་ར་ང་ན་་ད། ན་་གསར་འར་ཁང་་གསར་འད་པ་་ན་ས་པར་ངས།

   1 2 3 4 5   

010020070840000000000000011100001329589651