བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་མངོན་པ།

    2017ལོའི་ཟླ་12ཚེས་30ཉིན། ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་གླིང་བུ་མཉམ་དཀྲོལ་འཁྲབ་སྟོན་པས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག《གངས་རི་པེ་ཅིང་དང་འབྲེལ》ཞེས་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

      ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། 2017ལོའི་ཟླ་12ཚེས་30ཉིན་གྱི་དགོང་མོར། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་མོ་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ལྟེ་གནས་སུ་རོལ་མོའི་སྙན་དབྱངས་རྣ་བར་འཇེབས་ཅིང་། 《གངས་རིའི་བུ་ཕྲུག་གི་སེམས་པ་ཏང་ལ་ཕྱོགས》ཞེས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་ལོ་གསར་མཉམ་སྒྲོག་རོལ་དབྱངས་བོད་ལྗོངས་དབྱངས་དགའ་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པ་དང་བོད་ལྗོངས་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་དགའ་སྤྲོའི་ངང་དཀྲོལ་གཏོང་བྱས་ཤིང་། ས་ཡུལ་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་གསན་པ་པོ་རྣམས་བློ་དགའ་ཡིད་ཚིམ་བྱུང་ཡོད།

    2017ལོའི་ཟླ་12ཚེས་30ཉིན། ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་གླིང་བུ་མཉམ་དཀྲོལ་འཁྲབ་སྟོན་པས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་2018ལོའི་ལོ་གསར་རོལ་ཚོགས་ཐོག་《གངས་རི་པེ་ཅིང་དང་འབྲེལ》ཞེས་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།  

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ཉི།
010020070840000000000000011100001368713011