བོད་ལྗོངས།
ཉི་མ་ཟླུམ་འཛིན་གྱི་གནམ་དཔྱད་མཛེས་ལྗོངས་ལ་གཟིགས་དང་།

(新华视界)(1)“夏至日”迎“日环食”

    ལྷ་ས་ནས་ཉི་འཛིན་ལ་ལྟ་བ། (ཟླ་6ཚེས་21ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཟླ་6ཚེས་21ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ“ཉི་མའི་ཟླུམ་འཛིན”གྱི་གནམ་དཔྱད་མཛེས་ལྗོངས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་མངོན་ཡོད།

(新华视界)(2)“夏至日”迎“日环食”

    ལྷ་ས་ནས་ཉི་འཛིན་ལ་ལྟ་བ། (ཟླ་6ཚེས་21ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སུན་ཧྥེའེ་ཡིས་པར་བླངས།

(社会)(3)“夏至日”迎“日环食”

    ལྷ་ས་ནས་ཉི་འཛིན་ལ་ལྟ་བ། (ཟླ་6ཚེས་21ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(新华视界)(4)“夏至日”迎“日环食”

    ལྷ་ས་ནས་ཉི་འཛིན་ལ་ལྟ་བ། (ཟླ་6ཚེས་21ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(社会)(4)“夏至日”迎“日环食”

    ཟླ་6ཚེས་21ཉིན། ལྷ་སའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཉི་འཛིན་འཆར་སྐབས་གནམ་གྲུ་ཞིག་འབུད་འགྲོ་བ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001391558051