བོད་ལྗོངས།
ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

(美丽中国)(1)美丽羊湖

    ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་6ཚེས་25ཉིན་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ནང་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་4400ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་དང་རང་བྱུང་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕྲོག

(美丽中国)(2)美丽羊湖

    ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་6ཚེས་25ཉིན་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(3)美丽羊湖

    ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་6ཚེས་25ཉིན་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(4)美丽羊湖

    ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོའི་མཛེས་ལྗོངས། (ཟླ་6ཚེས་25ཉིན་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲེན་ཡན་གྱིས་པར་བླངས། 

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001391724321