བོད་ལྗོངས།
ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་འགྲམ་གྱི་སྤྲེའུ།

(环境)(1)雅鲁藏布江畔藏猕猴

    བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་དྭགས་པོ་རོང་ཆེན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྤྲེའུ། (ཟླ་7ཚེས་28ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལི་ཅན་གྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས།དྭགས་པོ་རོང་ཆེན་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་དུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། རོང་ཆེན་ནང་དུ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཀྱོག་འཚམས་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ལ་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་སྙོམ་པས་རི་སྐྱེས་སྤྲེའུ་འཚོ་གནས་བྱེད་ས་ཡིན།

(环境)(2)雅鲁藏布江畔藏猕猴

    བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་དྭགས་པོ་རོང་ཆེན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྤྲེའུ། (ཟླ་7ཚེས་28ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲང་རུའུ་ཧྥེང་གིས་པར་བླངས།

(环境)(3)雅鲁藏布江畔藏猕猴

    བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་དྭགས་པོ་རོང་ཆེན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྤྲེའུ། (ཟླ་7ཚེས་28ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲང་རུའུ་ཧྥེང་གིས་པར་བླངས།

(环境)(4)雅鲁藏布江畔藏猕猴

    བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་དྭགས་པོ་རོང་ཆེན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་སྤྲེའུ། (ཟླ་7ཚེས་28ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲང་རུའུ་ཧྥེང་གིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001392518671