བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་འདམ་གཞུང་དུ་རྩྭ་ཐང་གི་གྱད་མིས་སྟོབས་ཤུགས་འགྲན་པ།

(体育)(1)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། དེ་ཉིན་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་གིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་དང་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་གཉེར་བ་དང་། དེ་ནི་འདམ་སྤྱི་རིམ་རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་གྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན། རྡོ་དང་ནས་འདེགས་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་དེ་བོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

(体育)(2)西藏当雄:草原力量的较量

      ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(3)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(4)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(5)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(6)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(7)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

(体育)(8)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

(体育)(9)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནས་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

(体育)(10)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(体育)(11)西藏当雄:草原力量的较量

    ཟླ་8ཚེས་11ཉིན། བདམས་ཐོན་པས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྡོ་འདེགས་པའི་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001392873801