བོད་ལྗོངས།
བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཆུས་ཀྱིས་ནགས་བཟོ་སྔོ་འགྱུར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བར་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་པ།

(新华视界)(1)西藏日喀则市桑珠孜区加大造林绿化力度 成效明显

    ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ལམ་རྒྱུད་དུ་ལྗང་མདོག་གིས་བརྒྱན་པ། (ཟླ་9ཚེས་4ཉིན་པར་བླངས། མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། (བསོད་ནམས་ནོར་བུས་པར་བླངས)

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཉེ་བའི་ལོ་ལྔའི་རིང་། བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཆུས་ཀྱིས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་3724.6བཏང་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དང་མྱང་ཆུ་གཙང་པོ་སོགས་གཙང་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་ནགས་བཟོ་མུའུ་9690བྱས་པ་དང་། རླུང་འགོག་བྱེ་འཇགས་དང་ཆུ་འགོ་གསོ་སྤེལ། ཁོར་ཡུག་མཛེས་བཟོ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད།

(新华视界)(2)西藏日喀则市桑珠孜区加大造林绿化力度 成效明显

    ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ལམ་རྒྱུད་དུ་ལྗང་མདོག་གིས་བརྒྱན་པ། (ཟླ་9ཚེས་4ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ། (བསོད་ནམས་ནོར་བུས་པར་བླངས) 

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393555711