བོད་ལྗོངས།
སྟོན་དུས་ཀྱི་ཇོ་མོ་གླང་མ།

(美丽中国)(1)秋日珠峰

    ཟླ་9ཚེས་5ཉིན་བོད་ལྗོངས་རྒྱའུ་ལའི་ཉེ་འགྲམ་ནས་པར་ལེན་བྱས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྣམ་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལུའི་ཧྲོའེ་ཡིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆེས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་རི་བོ་ཡིན། ས་འདི་ནི་གངས་འཁྱག་གི་འཇིག་རྟེན་ཡིན་པས་ཡུལ་ལྗོངས་ཧ་ཅང་བརྗིད་ཉམས་ལྡན།

(美丽中国)(2)秋日珠峰

    ཟླ་9ཚེས་4ཉིན་བོད་ལྗོངས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་སྒར་ས་ཆེ་མོ་ནས་པར་ལེན་བྱས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྣམ་པ། ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལུའི་ཧྲོའེ་ཡིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393585211