བོད་ལྗོངས།
ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་དུ་ལོ་ལེགས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཁེངས་པ།

(美丽中国)(1)拉萨河谷:大地流金迎丰收

    ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་རྒྱུད་ཀྱི་གསེར་མདོག་གི་ཞིང་ཁ། (ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་བླངས། མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

    ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་འཕྲིན་ལམ་ནས། དེང་སྐབས་ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་རྒྱུད་དུ་ལོ་ཏོག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚིགས་འཆར་ཡོད། མཁའ་དབྱིངས་ནས་ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་རྒྱུད་དུ་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་སྐབས་གསེར་མདོག་གི་རྣམ་པ་མངོན་ཞིང་རི་ཆུ་དག་རི་མོ་བྲིས་པ་ལྟར་མཛེས།

(美丽中国)(2)拉萨河谷:大地流金迎丰收

    ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་རྒྱུད་ཀྱི་གསེར་མདོག་གི་ཞིང་ཁ། (ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་བླངས། མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

(美丽中国)(3)拉萨河谷:大地流金迎丰收

    བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་གི་ཞིང་པས་ལོ་ཏོག་བསྡུ་བ། (ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་བླངས། མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས། 

(美丽中国)(4)拉萨河谷:大地流金迎丰收

    ལྷ་སའི་ལུང་གཞུང་རྒྱུད་ཀྱི་གསེར་མདོག་གི་ཞིང་ཁ། (ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་པར་བླངས། མི་མེད་གནམ་གྲུས་བླངས་པའི་འདྲ་པར) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཕུར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་པར་བླངས།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསྟན་ནོར།

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་ཀུང་སི། ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་ལམ། ཞལ་པར་ཨང་གྲངས། ༠༨༩༡--༦༢༨༢༥༢༡

Copyright @ 2000-2020 XINHUANET.com All Rights Reserved.

འདི་ག་དྲ་ཚུགས་ཐོག་བཀོད་པའི་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་དང་ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་གསར་འགྱུར། ཆ་འཕྲིན། དེ་བཞིན་ཆེད་སྒྲིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་བདག་དབང་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལ་བདག་པས་གན་རྒྱ་དང་དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་ཚེ་རང་དགར་ཕབ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག

010020070840000000000000011100001393585381